Tema: Vold og overgrep

Kommunalt samarbeid rundt unge med SSA

Erfaringene til de kommunale helse- og omsorgstjenestenes erfaringer når barn/ungdom viser tegn på problematisk eller skadelig seksuell atferd, med fokus på det tverretatlige samarbeidet.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å frembringe mer kunnskap om hvordan kommunalt ansatte arbeider når et barn eller en ungdom viser tegn på bekymringsfull seksuell atferd; og de vurderer at den ikke er aldersadekvat, men derimot problematisk eller skadelig. Arbeid med barn og unge med skadelig, seksuell atferd (SSA) krever samarbeid på tvers av fag og instanser. Prosjektet vil belyse de ulike kommunale aktørers konkrete erfaringer med tverrfaglig og tverretatlig arbeid med denne gruppen. Prosjektet vil også rette søkelys mot kommunalt ansattes opplevelse av aktuelle kompetansehevingstiltak som settes i gang i regi av RVTS. Resultatene fra prosjektet vil kunne danne grunnlag for kommunens videre arbeid overfor denne gruppen. Økt kunnskap om kommunalt ansattes erfaringer med tematikken vil kunne bidra til det pågående arbeidet med å bygge opp en helhetlig og landsdekkende struktur i møte med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Metode

Det vil gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse og en fokusgruppestudie blant ansatte innenfor et bredt utvalg av kommunale tjenester som eksempelvis: barnevernstjeneste, psykologer ansatte i kommunale virksomheter, fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Resultatene bygger på både kvantitative og kvalitative data. Det  rekrutteres blant deltakere i kompetansehevingstiltaket AIM Basic Awareness, som RVTS-ene gjennomfører høst/vinter 2017/2018. 

Publikasjoner

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2018).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater