Tema: Vold og overgrep

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

I løpet av høsten 2018 skal NKVTS gjennomføre en skolebasert undersøkelse blant ungdom mellom 12 og 16 for å kartlegge forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt. Hensikten med studien er få pålitelige tall over hvor mange barn og unge i Norge i dag som er, eller har vært utsatt for vold og overgrep. Vi vil også kartlegge om ungdommene har søkt hjelp, og hvordan de eventuelt har opplevd møtet med hjelpeapparatet.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

  • Hafstad, Gertrud Sofie

    Hafstad, Gertrud Sofie

    Forskningsleder / Forsker I / PhD

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vold, spesielt vold i familien, omsorgssvikt og seksuelle overgrep er blant de mest skadelige kjente risikofaktorene for helseproblemer og vansker med å fungere i det daglige.  Vi mangler imidlertid pålitelige tall om barns utsatthet, fordi tidligere studier kun har hatt mulighet til å spørre ungdom over 16 år, eller har stilt generelle spørsmål om vold og overgrep som har vært vanskelige å tolke.

Den potensielle nytten av denne studien er stor.  Studien vil gi ny kunnskap om dagens omfang av vold blant ungdom fra tidlig til sen pubertet (12-16 år). Kunnskap om vold i relasjon til opplevd helse, mestring og hjelpesøkning i denne aldersgruppen er helt avgjørende for tilpasning av tiltak. I tillegg ligger studien i front barnerettslig sett, med tanke på barns rett til å bli hørt. 

Prosjektet har tre hovedmålsetninger:

  • Kartlegge forekomst av fysisk vold, seksuelle overgrep, psykologisk vold og omsorgssvikt mot/blant barn mellom 12 og 16 år.
  • Kartlegge fysisk og psykisk helse, fungering og trivsel hos unge som har opplevd vold sammenlignet med de som ikke har vært utsatt.
  • Kartlegge andelen av unge som har snakket med noen om volden eller overgrepene, eller bedt om hjelp. Videre skal vi undersøke hva slags hjelp de eventuelt har fått, hvor fornøyde de har vært med hjelpen de har fått, og om de fremdeles har behov de ikke fått dekket.

Metode

Datainnsamlingen vil bli gjennomført som en nettbasert skoleundersøkelse blant landets 8.-10- klassinger. Dette er fremgangsmåten som har ført til høyest svarprosent i tidligere omfangsstudier med barn og unge som deltakere.

Utvelgelsen av skoler skjer på en slik måte at deltakerne i studien så langt som mulig er representative for norske barn i samme aldersgrupper. 90 ungdomsskoler i totalt 66 kommuner er trukket ut til å delta i undersøkelsen.

Tilleggsinformasjon

Det er opprettet en egen nettside for denne omfangsstudien.

Publikasjoner

Sætren, S. S., Augusti, E. M., & Hafstad, G. S. (2020). Affective inhibitory control and risk for internalizing problems in adolescents exposed to child maltreatment: A population-based study. Journal of Abnormal Psychology, 130(2), 113-125. doi:10.1037/abn0000582

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater