Tema: Vold og overgrep

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Denne rapporten presenterer funnene fra UEVO-studien, en nasjonalt representativ omfangsundersøkelse av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt blant 9 240 ungdom i alderen 12 til 16 år.

Resultatene viser at barn og unge fortsatt er for dårlig beskyttet mot vold og overgrep. Noen grupper barn og unge er dårligere beskyttet enn andre. 

Overordnet viser UEVO-studien at voldshendelser svært sjelden skjer isolert. De fleste som har vært utsatt for én type vold eller overgrep, har også opplevd andre former for vold eller overgrep. Over halvparten av ungdommene som sa at de hadde vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, hadde også vært utsatt for psykisk vold. Jentene rapporterte i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold.

Kun 1 av 5 av ungdom utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med erfaringer med vold og/eller overgrep. Dette er sentral kunnskap når tiltak for å forebygge barnemishandling og i neste instans konsekvensene av denne skal utvikles og implementeres.

UEVO-studien er gjort på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Den er gjennomført som en digital spørreskjemaundersøkelse. Data er samlet inn januar og februar 2019. Deltakere ble rekruttert på skolen, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden. Ungdommene samtykket selv til deltakelse, uten foreldresamtykke. Dette ble gjort ifølge forskrift om barn mellom 12 og 16 sin rett til å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven § 17). Dette er den første storskalaundersøkelsen hvor dette har vært mulig.

Forskerne

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

PDF 3.0MB

Last ned publikasjon