Tema: Vold og overgrep

Trust after Sexual Trauma

Seksuelle overgrep rammer mange kvinner og menn i den norske befolkningen. Likevel vet vi for lite om hvilken hjelp og støtte som gis i tiden etter et overgrep, og hvordan utsatte opplever den hjelpen de får. På bakgrunn av dette har vi utviklet prosjektet TRUST. Du kan lese mer om prosjektet på vår nettside: trust.nkvts.no 

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

For å finne ut mer om dette inviterer vi alle over 16 år som oppsøker et overgrepsmottak i Norge til å delta i studien. Gjennom spørreskjema eller intervju vil vi undersøke hvordan det går med deltakerne over tid, deres tanker om hendelsen, og hvilke erfaringer de har i møtet med hjelpe- og rettsapparatet og det sosiale nettverket. 

Den overordnede målsettingen med studien er å forbedre helse og livskvalitet for utsatte av seksuelle overgrep, og forebygge langvarige skadevirkninger.

I forskningsprosjektet TRUST har vi satt den sosiale konteksten i fokus. Vi tror at nettverket av offentlige tjenester, familie, venner og andre kan ha betydning for hvordan det går med utsatte i tiden etter seksuelle overgrep. Gjennom denne studien vil vi få mer kunnskap om hvordan erfaringer med hjelp og støtte kan påvirke utsatte sin helse og tillit til samfunnet, og om hvilken hjelp og oppfølging de trenger for å få det bedre.

Jo flere som deltar i studien, jo mer helhetlig bilde får vi av situasjonen i dag, og hvordan vi bedre kan sikre god hjelp og omsorg for rammede i fremtiden.

Kunnskapen vi får gjennom TRUST vil kunne bidra til å utvikle gode tjenester til de som har opplevd seksuelle overgrep. Den kan også bidra til utvikling av viktig informasjon til pårørende som skal støtte den utsatte.

Metode

Deltakerne rekrutteres fra overgrepsmottakene i Norge. Datainnsamlingen består av spørreskjema som kan besvares enten gjennom web-skjema, video- eller telefonintervju. Vi ønsker å følge deltakerne over tid, og derfor vil deltakerne bli invitert til å svare på spørsmål med jevne mellomrom i tiden etter hendelsen. Dette for å følge utviklingen i hvordan det går med dem.  

Tilleggsinformasjon

Les mer på studiens nettside: trust.nkvts.no

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater