Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Vold i parforhold er et kjønnet fenomen, og kvinner er utsatt for langt mer grov vold fra partner enn menn. Samtidig er også menn utsatt, og kvinner utøver også vold. Såkalt mild partnervold er jevnt fordelt mellom kjønnene. Hvordan man forstår volden har betydning for hvordan samfunnet håndterer volden. Vold i parforhold ses ofte som et likestillingsproblem, men forskningen er ikke entydig og den konkrete sammenhengen mellom vold og likestilling er omdiskutert. 

 
2015 Dette prosjektet er pågående 2019

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med dette prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom  vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling på parnivå så vel som på samfunnsnivå. Prosjektet vil bidra til ny kunnskap og nye forståelser av kjønn, familie, hverdagsliv og likestilling.

Overordnede forskningsspørsmål vil være:

•Hvordan skal vi forstå vold på parnivå og kjønnede strukturer i parforhold og i samfunnet?

•Hva betyr kjønn og maktforhold i parrelasjonen for hvordan vold erfares og for voldens konsekvenser for voldsutsattes livskvalitet og handlingsrom?

•Hvordan forstå vold i parforhold i lys av forskning på kjønn, familie, hverdagsliv og likestilling?

Prosjektet er en del av forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner som gjennomføres av NKVTS 2014-2019, med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Metode

Kvalitative dybdeintervjuer

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å delta i prosjektet som masterstudent. Masterstudenter vil kunne delta i datainnsamling (kvalitative intervjuer) og skrive om relevante temaer i tilknytning til prosjektet. Åpent for studenter fra ulike fag og rom for ulike vinklinger.

Kontakt prosjektleder margunn.bjornholt@nkvts.no

Publikasjoner

Bjørnholt, M. (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. In V. M. B. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.) Co-Designing Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue with Contemplative Social Sciences (pp. 135-159). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-66592-4_9

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater