Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Vold i parforhold er et kjønnet fenomen, og kvinner er utsatt for langt mer grov vold fra partner enn menn. Samtidig er også menn utsatt, og kvinner utøver også vold. Såkalt mild partnervold er jevnt fordelt mellom kjønnene. Hvordan man forstår volden har betydning for hvordan samfunnet håndterer volden. Vold i parforhold ses ofte som et likestillingsproblem, men forskningen er ikke entydig og den konkrete sammenhengen mellom vold og likestilling er omdiskutert. 

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med dette prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom  vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling på parnivå så vel som på samfunnsnivå. Prosjektet vil bidra til ny kunnskap og nye forståelser av kjønn, familie, hverdagsliv og likestilling.

Overordnede forskningsspørsmål vil være:

•Hvordan skal vi forstå vold på parnivå og kjønnede strukturer i parforhold og i samfunnet?

•Hva betyr kjønn og maktforhold i parrelasjonen for hvordan vold erfares og for voldens konsekvenser for voldsutsattes livskvalitet og handlingsrom?

•Hvordan forstå vold i parforhold i lys av forskning på kjønn, familie, hverdagsliv og likestilling?

Prosjektet er en del av forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner som gjennomføres av NKVTS 2014-2019, med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Metode

Kvalitative dybdeintervjuer

Reanalyse av omfangstall

Litteratur og teori-studier

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å delta i prosjektet som masterstudent. Masterstudenter vil kunne delta i datainnsamling (kvalitative intervjuer) og skrive om relevante temaer i tilknytning til prosjektet. Åpent for studenter fra ulike fag og rom for ulike vinklinger.

Kontakt prosjektleder margunn.bjornholt@nkvts.no

 

Tidligere masteroppgaver i prosjektet:

 

Ingrid Bang-Olsen «Det var dråpen» – Voldsutsatte kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold. Masteroppgave i psykologi UiO 2018.

Publikasjoner

K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Bjørnholt, M. (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. doi:10.4324/9780429467608

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Bjørnholt, M. (2018). Bokanmeldelse av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(4), 419-422. doi:10.18261/issn.1504-291X-2018-04-08

Bjørnholt, M. (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. In V. M. B. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.) Co-Designing Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue with Contemplative Social Sciences (pp. 135-159). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-66592-4_9

Bjørnholt, M. (2018). Vi mangler kunnskap om vold mot dyr og vold mot mennesker. Dagsavisen – Nye Meninger.

Bjørnholt, M. (2018). Voldtekt i forholdet er vanligere enn man tror. Bergens Tidende.

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference?. Journal of Gender-Based Violence, 2(3), 465-479. doi:10.1332/239868018X15366982109807

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater