Tema: Vold og overgrep

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. (Rapport 2/2019).

Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Og hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet for øvrig?

Se også opptak av lanseringsseminar i NKVTS-TV.

Studien «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» finner at kvinner er langt mer utsatt for grov, seksuell og gjentatt vold i parforhold. Kvinner frykter i større grad å bli skadet eller drept enn menn utsatt for samme type handling. Når det gjelder mild partnervold, er kvinner og menn like utsatt. Den kvalitative delen av studien diskuterer hvordan vold i parforhold bør defineres.

Seksuell vold, og vold i svangerskapet, er en viktig del av kvinners voldsutsatthet i parforhold. Den seksuelle volden dekker et bredt spekter av voldsformer, fra det som kan anses som milde former og seksuell trakassering, til voldtekt. Under graviditet og barseltid er kvinner er særlig sårbare for vold, og fødsel kan være traumatisk for kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Den seksuelle og reproduktive volden flyter over i hverandre.

Voldsutsatte mødre har en særlig utsatt posisjon. For en del blir foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd en arena for fortsatt vold og kontroll. Studien viser at noen mødre får god hjelp av hjelpeinstanser, mens andre opplever møtet med hjelpeapparatet som nok en belastning.

Kjønnsperspektivet er sentralt for å forstå partnervold fordi det er store kjønnsforskjeller i utsatthet. I tillegg har kvinner og menn ulik tilgang på ressurser som igjen får betydning for muligheten til å bryte ut av relasjonen. Kjønnsperspektiv får frem dominerende mønstre, men utelukker ikke at voldsutsatte menn kan ha både tilsvarende og særegne utfordringer.

Forskerne

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

PDF 317.6KB

Last ned publikasjon