Prosjektperioden 2018-2021

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Implementeringen av TF-CBT 2018-2021 er en videreføring av en nasjonal implementering av TF-CBT innenfor Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som har ansvaret for prosjektet, som er gitt på oppdrag av Helsedirektoratet. Den første implementeringsperioden varte fra 2012-2017 og den kan du lese mer om her.

I denne prosjektperioden er målet å utvide TF-CBT-tilbudet til alle landets BUPer, og å sørge for at tilbudet opprettholdes ved allerede deltagende klinikker. Implementeringen skal sikre at TF-CBT vedlikeholdes i klinikken over tid. For å få til dette er det viktig å gi god oppfølging og veiledning av TF-CBT-terapeutene, legge til rette for lokal veiledning og gi ledere veiledning i implementeringsledelse.

I inneværende prosjektperiode implementerer og tester vi en opplæringsmodell for implementeringsledelse som kalles LOCI (Leadership and Organizational Change for Implementation) i et utvalg av BUPene. Vi vil blant annet undersøke om innføringen av LOCI har betydninger for implementeringsklimaet og klinikkens evne til å tilby TF-CBT til barn som vil kunne ha nytte av traumebehandling.

Rammeverk for implementeringen

Vi støtter oss på EPIS-modellen, som står for Exploration, Preparation, Implementation, and Sustainment (Aarons m.fl., 2011) for hvordan vi jobber med implementering i de forskjellige fasene i implementeringsprosjektet: Eksplorering, Forberedelse, Implementering, Vedlikehold (se Figur 1).

Figur 1: EPIS (Aarons m.fl., 2011, modell tilpasset av CEBC, 2006-2018)

Eksploreringsfasen: I denne fasen identifiseres et behov for endring på helseforetaksnivå, deres kompetanse innenfor traumer og traumebehandling, mekanismer og systemer som er på plass for å kunne ta til seg ny kunnskap, samt hvorvidt prosjektet vil være politisk og økonomisk gjennomførbart.

Forberedelsesfasen: Dersom man i eksploreringsfasen kommer fram til at TF-CBT er i tråd med et ønske og behov for denne kompetansen, går man over i forberedelsesfasen. I denne fasen anvender man kunnskapen man har opparbeidet seg gjennom eksploreringsfasen for å planlegge implementering. I tillegg jobber man for å oppnå ”buy-in” både internt på klinikken og fra relevante eksterne aktører – det vil si at ansatte på klinikken og systemet rundt har tro på og er villige til å implementere metoden. TF-CBT teamet på NKVTS vil informere om prosjektet gjennom mail, prosjektbeskrivelse og kontrakt. Terapeuter som skal ha opplæring i TF-CBT identifiseres og rekrutteres, og tidspunkt for TF-CBT opplæringen settes.

Implementeringsfasen: Opplæringen i kartlegging av traumer og posttraumatisk stress etterfulgt av opplæring i TF-CBT som beskrevet under «TF-CBT opplæringsmodell». Det er viktig at rutiner for kartlegging av traumer og posttraumatisk stress blir etablert for alle barn og unge i alderen 6-18 år.

Vedlikeholdsfasen: Selv om man må ha fokus på opprettholdelse av TF-CBT helt fra eksploreringsfasen, så vil man i vedlikeholdsfasen sørge for at implementeringspraksisen er institusjonalisert på forskjellige nivåer i organisasjonen som kan sikre bærekraftighet over tid. Det å etablere et fast tilbud om traumefokusert behandling krever at tilbudet opprettholdes over tid uavhengig av ansatte, altså at det læres opp nye TF-CBT terapeuter dersom noen slutter. Tilbudet må være tilstrekkelig stort slik at samtlige som vurderes å ha behov kan få tilbud om behandlingen.

Implementeringsstrategi

Forskning viser at spesielt lederens rolle er viktig for å få til god implementering (Aarons m.fl., 2017). På bakgrunn av teori og empiri fra implementeringsfeltet, samt erfaringer med å implementere TF-CBT i perioden 2012-2017, innførte vi i prosjektperioden 2018-2021 opplæring av ledere i implementeringsledelse gjennom LOCI (Leadership and Organizational Change for Implementation) som implementeringsstrategi. LOCI er et ett års program for ledere, som blant annet består av fem kursdager og ukentlige konsultasjoner via telefon der fokus er implementering og ledelse for å få til god forankring slik at traumekartlegging og tilbud om TF-CBT består over tid.

Målet ved bruk av LOCI er å utvikle ledelse og lederferdigheter og å skape et klima som støtter implementeringen og bruken av den  kunnskapsbaserte praksisen. For oss betyr det at vi legger til rette for vellykket implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis for post-traumatisk stress i klinikkene som får opplæring i dette, slik at traumeutsatte barn og unge får effektiv og virksom behandling for sine plager. Vi ønsker at den kunnskapen man tilegner seg gjennom LOCI også vil kunne gagne arbeid med implementering av andre prosjekter i klinikkene, for eksempel knyttet til pakkeforløpene.

Forskning

Vi samler inn data før, underveis og etter gjennomføring av LOCI for å kunne utforske betydningen av ledelse for å oppnå god implementering. Dette er i tråd med anbefalinger om å evaluere effekten av implementeringsstrategier (Nilsen, 2015). Vi benytter et klyngerandomisert design, der et utvalg BUPer ble tilfeldig trukket til å motta LOCI samtidig, 4 eller 8 måneder etter at terapeutene fikk opplæring i kartlegging og i TF-CBT. Forskningsprotokollen til studien finner du her.