Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn: veileder

Skogøy, E. 2008. Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn: veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Veileder).

Veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Den er ment å være en støtte i den praktiske hverdagen for hjelpere som møter voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.

Veilederen er delt i 3 hoveddeler, hvor det er meningen at de ulike delene kan benyttes på forskjellige måter.

  • Generell kunnskap som man kan ha nytte av som hjelper i samarbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn
  • Konkret informasjon som knyttes til kvinnenes hjelpebehov, juridiske rettigheter og aktuelle hjelpetiltak. De viktigste temaene i denne delen er sikkerhet, bolig, fri rettshjelp, økonomi, helse, kvalifisering/arbeid, sosialt nettverk og bistand til kvinnen som mor
  • Oversikter som kan være «kjekt å ha» tilgjengelig, i tilfelle man får bruk for informasjonen. Det er oversikt over aktuelle lover, forskrifter og andre nyttige hjelpemidler som finnes på nettet

Som et tiltak i Regjeringens handlingsplan «Vold i nære relasjoner», ble NKVTS gitt i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å iverksette et «Kompetanseutviklingsprosjekt om voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn». Behovet for mer kunnskap på dette feltet viste seg å være stort og veilederen er en videreføring av dette programmet.

Se også:
Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn – erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn: veileder

PDF 3.9MB

Last ned publikasjon