Tema: Vold og overgrep

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1).

Denne rapporten presenterer den andre nasjonale omfangsstudien om vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i Norge. Den første ble gjennomført i 2014.

I løpet av perioden juni 2021 til juni 2022 ble 4299 personer i alderen 18–74 år (51 % menn og 49 % kvinner) intervjuet per telefon om sine erfaringer med vold og overgrep.

Funnene fra denne undersøkelsen viser at vold og overgrep fremdeles er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Omfanget er høyt i befolkningen, og kvinner er særlig utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner og seksuell vold. Menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner. Flere av deltakerne i denne studien rapporterer om alvorlig vold, sammenliknet med deltakerne i den forrige omfangsundersøkelsen. Det er bekymringsfullt at vold i nære relasjoner og alvorlige seksuelle overgrep ser ut til å øke.

Politi og rettsvesen var bare kjent med en liten andel av volden, og under halvparten av de utsatte hadde snakket med helsepersonell om det de hadde vært utsatt for. Utsatte rapporterte ofte at de hadde opplevd flere typer vold og overgrep, og det var en sammenheng mellom å være utsatt i barndommen og å oppleve vold og overgrep i voksen alder.

Funnene fra denne undersøkelsen peker på viktige satsingsområder når det gjelder forebygging og håndtering av vold og overgrep i Norge. Volden bør forebygges fra tidlig alder, fordi den ser ut til å ramme en betydelig andel av befolkningen allerede i barndommen. Forebygging må skje på flere nivå, og voldsutsatte må få tilstrekkelig hjelp og støtte i etterkant.

Se presentasjon av innholdet i rapporten fra seminar 28.02.23.

Denne omfangsstudien er gjennomført av NKVTS som en del av et forskningsprogram om vold i nære relasjoner (2019–2024) med Justis- og beredskapsdepartementet som hovedfinansiør. Delfinansiering har kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Forskerne

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen

PDF 6.5MB

Last ned publikasjon