Tema: Vold og overgrep

Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsoversikt.

Tiltak nr. 36 i ”Vendepunkt”, Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 er bakgrunnen for denne rapporten. NKVTS ble her bedt om å innhente kunnskap om vold og overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne og deres hjelpebehov.

Innholdet i denne kunnskapskapsstudien omhandler blant annet

  • Teoretiske forståelser av overgrepene og overgrepsforløpet for kvinner med nedsatt funksjonsevne
  • Omfanget av overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne Nyere omfangsstudier tyder på at omfanget av overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne er like stort, eller muligens noe større, enn mot kvinner uten funksjonsnedsettelser
  • Den sosiale konteksten rundt overgrepene mot kvinner mednedsatt funksjonsevne
  • Hjelpetiltak for voldsutsatte kvinner med nedsatt funksjonsevne
  • Til slutt fokuseres det mer spesifikt på manglene i kunnskapsgrunnlaget vedrørende overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, samt på konkrete anbefalinger til videre tiltak. Noen av disse anbefalingene omfatter for det første at vi trenger mer spesifikk kunnskap som kan få frem det som særpreger overgrep mot kvinner med nedsattfunksjonsevne, og for det andre at vi trenger flere komparative studier av omfanget av overgrep mellom kvinner med og uten nedsatt funksjonsevne