Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

DAMVAD, 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Rapporten gir en oversikt over antall norskfødte jenter med innvandrerforeldre fra land hvor kjønnslemlestelse forekommer. Disse jentene anses som en risikogruppe.

Rapporten er utarbeidet av DAMVAD etter bestilling fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
DAMVAD fikk i oppdrag av NKVTS å beregne sannsynlig utbredelse av kjønnslemlestelse blant kvinner og jenter i Norge med innvandrerbakgrunn.

Anslagene kombinerer registerdata på opprinnelsesland, alder ved innvandring og bosted i Norge med kjente tall på omfang og alder for inngrep i kvinnene og jentenes opprinnelsesland. Anslagene kan gi et grunnlag for å vurdere og dimensjonere tiltak og målgrupper i ulike fylker og kommuner i Norge.

Informasjon og kunnskap om nasjonal forekomst og vanligste alder for kjønnslemlestelse er basert på oversikter utarbeidet av Kjønnslemlestelsesgruppa (KJØLL) ved NKVTS, ved Thea Grydeland Ersvik og R. Elise B. Johansen. Disse er presentert i appendiks.

Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

PDF 951.8KB

Last ned publikasjon