Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging

S. Mossige & G. Dyb (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. (NOVA Rapport 22).

I rapporten presenteres omfang av og ytringsformer knyttet til erfaringer med vold og seksuelle overgrep i to forskjellige ungdomspopulasjoner i Oslo.

Innholdet baserer seg på datamateriale fra 2 ulike undersøkelser:

  1. Spørreskjemaundersøkelsen Ung Hubro som ble gjennomført av Folkehelsa i 2000-2001 på klasetrinn 10 i Osloskolen og
  2. spørreskjemaundersøkelsen LUVO, gjennomført av NOVA i et landsrepresentativt utval hvorav 782 var fra Oslo

Datamaterialet kan ikke sammenlignes direkte med hverandre fordi utvalgene er forskjellige mht utvalgssammensetning  og alder. Undersøkelsene er derfor fremstilt hver for seg.

To viktige tema i begge undersøkelsene var elevenes erfaringer med vold og seksuelle overgrep.

Forskerne

  • Dyb, Grete

    Dyb, Grete

    Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

    Vis profil

Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging

PDF 2.1MB

Last ned publikasjon