Barn og traumer: Et utviklingspsykologisk perspektiv

Holt, T., & Hafstad, G. S. (2016). Barn og traumer: Et utviklingspsykologisk perspektiv. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 281-295). Universitetsforlaget.

Kapitlet handler om hvordan traumatiske opplevelser kan forstås i lys av utviklingspsykologi, hvor tidlig tilknytning blir løftet frem som et sentralt rammeverk for å forstå utviklingen til barnet.

Etter å ha opplevd traumatiske hendelser kan barnet ha vansker med regulering både av følelser, oppmerksomhet, atferd og kroppslige tilstander, og kapitlet forsøker å vise hvordan barnets viktige utviklingsoppgaver kan påvirkes av manglende regulering på disse områdene. Det å vite at traumatisering kan komme til uttrykk på ulike måter avhengig av hvor barnet er i utviklingen, er sentralt for hvordan hjelperen forstår barnet, og hvordan hun går frem for å gi best mulig hjelp.

Forskerne

  • Hafstad, Gertrud Sofie

    Hafstad, Gertrud Sofie

    Forskningsleder / Forsker I / PhD

    Vis profil