Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

Dittmann, I., & Jensen, T. K. (2014). Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38(7), 1221-1230. doi:10.1016/j.chiabu.2013.11.008

En rekke studier har vist at metoden traumefokusert kognitiv atferdsterapi har god effekt. Men hvordan oppleves denne terapiformen av ungdommer som mottar den?

Effekten av metoden traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er vist i en rekke randomiserte kontrollerte undersøkelser. Imidlertid kjenner vi ikke til at noen har studert metoden fra et brukerperspektiv. Målet med denne studien var å undersøke erfaringene til traumatiserte ungdommer som behandles med TF-CBT.

30 ungdommer mellom 11 og 17 år ble intervjuet ved hjelp av en semi-strukturert intervjuguide etter å ha blitt behandlet med TF-CBT som del av en undersøkelse om effekt. Intervjuene ble analysert etter tema. Ungdommenes svar ble gruppert etter fire temaer:

 1. forventninger
 2. erfaringer med å snakke med terapeuten og dele informasjon
 3. erfaringer med å arbeide med traumefortellinger
 4. erfaringer med forandring og forandringsprosesser

Funnene viste at innledende redsel for å snakke om traumatiske hendelser, og at man ikke visste hva man kunne forvente av terapien, ble redusert når ungdommen erfarte at terapeuten var empatisk og kunnskapsrik. Å snakke med terapeuten ga en positiv opplevelse på grunn av terapeutens ekspertise, nøytralitet, empati og konfidensialitet. Å snakke om traumet ble opplevd som vanskelig, men også nyttig. Viktige endringsprosesser ble beskrevet som å gjenoppta normal funksjon, og komme «tilbake på sporet», eller som å få nytt perspektiv og «gå framover». Fordi TF-CBT anbefales som førstelinje-behandling for traumatisert ungdom og det å behandle posttraumatisk stress kan innebære spesielle utfordringer, vil det å skjønne mer om hvordan ungdommene opplever denne typen behandling øke vår kunnskapsbase og hjelpe oss til å skreddersy tiltak.

Forskerne

 • Jensen, Tine

  Jensen, Tine

  Forsker I/professor, UiO / ph.d. psykologi

  Vis profil