Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

Dittmann, I., & Jensen, T. K. (2014). Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38(7), 1221-1230. doi:10.1016/j.chiabu.2013.11.008

Effekten av metoden traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er vist i en rekke randomiserte kontrollerte undersøkelser. Imidlertid kjenner vi ikke til at noen har studert metoden fra et brukerperspektiv. Målet med denne studien var å undersøke erfaringene til traumatiserte ungdommer som behandles med TF-CBT.

30 ungdommer mellom 11 og 17 år ble intervjuet ved hjelp av en semi-strukturert intervjuguide etter å ha blitt behandlet med TF-CBT som del av en undersøkelse om effekt. Intervjuene ble analysert etter tema. Ungdommenes svar ble gruppert etter fire temaer:

  1. forventninger
  2. erfaringer med å snakke med terapeuten og dele informasjon
  3. erfaringer med å arbeide med traumefortellinger
  4. erfaringer med forandring og forandringsprosesser

Funnene viste at innledende redsel for å snakke om traumatiske hendelser, og at man ikke visste hva man kunne forvente av terapien, ble redusert når ungdommen erfarte at terapeuten var empatisk og kunnskapsrik. Å snakke med terapeuten ga en positiv opplevelse på grunn av terapeutens ekspertise, nøytralitet, empati og konfidensialitet. Å snakke om traumet ble opplevd som vanskelig, men også nyttig. Viktige endringsprosesser ble beskrevet som å gjenoppta normal funksjon, og komme «tilbake på sporet», eller som å få nytt perspektiv og «gå framover». Fordi TF-CBT anbefales som førstelinje-behandling for traumatisert ungdom og det å behandle posttraumatisk stress kan innebære spesielle utfordringer, vil det å skjønne mer om hvordan ungdommene opplever denne typen behandling øke vår kunnskapsbase og hjelpe oss til å skreddersy tiltak.

Forskerne