Tema: Vold og overgrep

Mot en bedre forståelse av barn med minoritetsbakgrunn i Krisesenter for mishandlede kvinner

Øverlien, C. (2016). Mot en bedre forståelse av barn med minoritetsbakgrunn i Krisesenter for mishandlede kvinner. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

Forfatteren gjør dette ved å beskrive historiene til barn hun har møtt gjennom sin forskning. I den årlige norske krisesenterstatistikken, og krisesenterloven, er disse barna definert som «innvandrer» eller «barn med etnisk minoritetsbakgrunn». Dette kapitlet vil imidlertid vise at selv om det er fellestrekk ved disse barna, som begrensede muligheter til å søke hjelp, er disse barna langt fra en homogen gruppe. Deres bakgrunner, situasjon, grunner til å immigrere – og følgelig deres behov – varierer betydelig. Dette kapitlet slutter med en disku­sjon av hvordan barnas varierende behov stiller store krav til krisesentrene dersom krisesenterloven skal etterleves. Alternative spørsmål å stille, dersom vi har som mål å øke kunnskapen om disse barna, blir også foreslått.

Forskerne