Når eldre blir utsatt for overgrep

Juklestad, O., Malmedal, W. K., & Sandmoe, A. (2012). Når eldre blir utsatt for overgrep. In M. Bondevik & H. A. Nygaard (Red.) Tverrfaglig geriatri (pp. 371-390). Fagbokforlaget.

Omfanget av overgrep mot eldre er usikkert, men det redegjøres for noen mindre norske studier i tillegg til internasjonal forskning. Ulike risikofaktorer og situasjoner knyttet til alder og skrøpelighet diskuteres samt behovet for individualiserte hjelpetiltak.

I den forbindelse redegjøres det for etableringen av prosjektet Vern for eldre tjenesten i Oslo og hvordan dette teamet arbeidet med voldsutsatte eldre. Vern for eldre ble en bydelsdekkende tjeneste i 2010. Fra 2008 har Vern for eldre driftet den nasjonale kontakttelefon som er et tilbud til alle som er berørt av vold mot eldre, både eldre utsatte og fagpersoner.

Hjemmetjenestens møte med eldre ofre for overgrep er belyst gjennom flere norske studier. Her redegjøres det for hvordan ledere og pleiere forstår begrepet overgrep og hvordan de oppdager mulige overgrepssaker blant sine pasienter.

Ofte var det en langvarig prosess fra mistanke til situasjonen ble avklart. Hvordan hjemmetjenesten gikk inn i saken var avhengig av alvorlighetsgrad, hvilken type overgrep det var, samt forhold knyttet til det antatte offeret og overgriper. Utfordringene knyttet til håndteringen av komplekse saker blir belyst.

Den tredje delen av kapittelet omhandler overgrep og krenkelser av eldre pasienter i sykehjem. Det redegjøres for norske og internasjonale studier. Tre nøkkelfaktorer blir fremhevet for å forstå hvorfor overgrep skjer i sykehjem: Miljøfaktorer, karakteristika ved personalet og karakteristika ved beboerne.

Resultatet fra en norsk studie indikerer at kunnskap og opplæring av personalet for å øke oppmerksomheten på faktiske og mulige overgrep samt å øke handlingskompetansen med å takle konfliktsituasjoner, er viktige områder for å unngå at sykehjemsbeboere utsettes for overgrep fra personalet. Kapittelet avsluttes med refleksjoner om overgrep mot eldre som et faglig og politisk satsingsområde.