Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Denne paragrafen hører inn under barnelovens bestemmelser om samvær, hvor hovedregelen er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre. Det er kun i saker der samvær ikke er til barnets beste, at det er aktuelt å nekte samvær, jf. bl. § 48.

Bl. § 43a er en ny lovbestemmelse som trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lovendringen fikk vi en ny todelt tilsynsordning med beskyttet eller støttet tilsyn. I artikkelen presenteres det rettslige utgangspunktet for de to tilsynsordningene. Deretter redegjøres for en undersøkelse av lagmannsrettsavgjørelser hvor retten har drøftet oppnevning av offentlig tilsynsperson etter bl. § 43a. Vi fant at domstolene i hovedsak følger lovgivers intensjon ved den nye tosporede tilsynsordningen, men det kan være behov for nærmere presisering av lovgiverhensikten med den nye § 43a på noen områder.