Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Artikkelens tema er rettens adgang til å gi pålegg om offentlig tilsynsperson som vilkår for samvær i foreldretvister etter barneloven (bl.) §§ 43a.

Denne paragrafen hører inn under barnelovens bestemmelser om samvær, hvor hovedregelen er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre. Det er kun i saker der samvær ikke er til barnets beste, at det er aktuelt å nekte samvær, jf. bl. § 48.

Bl. § 43a er en ny lovbestemmelse som trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lovendringen fikk vi en ny todelt tilsynsordning med beskyttet eller støttet tilsyn. I artikkelen presenteres det rettslige utgangspunktet for de to tilsynsordningene. Deretter redegjøres for en undersøkelse av lagmannsrettsavgjørelser hvor retten har drøftet oppnevning av offentlig tilsynsperson etter bl. § 43a. Vi fant at domstolene i hovedsak følger lovgivers intensjon ved den nye tosporede tilsynsordningen, men det kan være behov for nærmere presisering av lovgiverhensikten med den nye § 43a på noen områder.

Forskerne

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

    Vis profil