Parental Emotional Response to Children’s Traumas

Holt, T., Cohen, J., Mannarino, A., & Jensen, T. K. (2014). Parental Emotional Response to Children’s Traumas. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 1057-1071. doi:10.1080/10926771.2014.953717

Målet med denne studien var å bedre forståelsen for hvordan foreldre reagerer på sine barns traumatiske opplevelser, og vurdere hvorvidt ulike reaksjoner henger sammen med ulike typer traumer.

120 foreldre (79,2 % mødre, 18,3 % fedre, 2,5 % andre omsorgsgivere) ble spurt om sine reaksjoner på det barnet selv vurderte som sitt verste traume. Følelsesmessige reaksjoner ble vurdert ved hjelp av et skjema kalt Parental Emotional Reactions Questionnaire (PERQ).

Foreldre rapporterte om høye nivåer av engstelse og skyldfølelse. Videre var det en signifikant sammenheng mellom type traume og foreldrenes overordnede følelsesmessige reaksjoner. Foreldres engstelse var like høy hos de ulike gruppene traumer. Foreldre med barn som hadde opplevd familievold eller seksuelle overgrep fra en person utenfor familien rapporterte om de høyeste nivåene av skyldfølelse. Nivået av skamfølelse var høyest hos foreldre med barn som var utsatt for familievold.

Forskerne