Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: Meta-analysis

Alisic, E., Zalta, A., van Wesel, F., Larsen, S., Hafstad, G. S., Hassanpour, K., & Smid, G. (2014). Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: Meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 204(5), 335-340. doi:10.1192/bjp.bp.113.131227

Det har vært usikkerhet knyttet til hvor mange barn og unge som utvikler PTSD etter traumatiske opplevelser. Nå har forskere har analysert data fra 43 andre studier fra hele verden i en metastudie.

Det var stor variasjon i de traumatiske hendelsene de unge i studiene var eksponert for. Forskerne fant at blant barn som var eksponert for det de kaller interpersonlige traumer, slik som misbruk, skader som følge av vold, terrorisme og krig, utviklet hvert fjerde barn PTSD. Blant barn og ungdommer som hadde opplevd ikke-interpersonlige traumer, som katastrofer, skade som følge av ulykke, livstruende sykdom og plutselig tap av en forelder, utviklet én av 10 PTSD i etterkant.

En antar at interpersonlige traumer fører til høyere forekomst av PTSD fordi de ofte er mer langvarige. Dersom overgriperen er et familiemedlem, involverer de også svik, og de bryter sterkere med barnets grunnleggende antakelser om verden som trygg og forutsigbar. Det kan også føre til at barnet klandrer seg selv i større grad.

Studien viste at jenter har større sannsynlighet for å utvikle PTSD enn gutter. Forskerne mener det delvis skyldes at jenter har en større risiko for å bli utsatt for interpersonlige traumatiske hendelser i utgangspunktet.

Kanskje er det også slik at jenter internaliserer heller enn eksternaliserer følelsene og atferden sin etter en traumatisk hendelse: At de klandrer seg selv for traumet i større grad en hva gutter gjør.

Nå som man vet hvor stor andel av barn og unge som utvikler PTSD etter potensielt traumatiserende hendelser, kan det bli lettere å tildele tilstrekkelig ressurser til psykisk helsehjelp for disse barna, og det gir oss en indikasjon på hvem som vil trenge det mest.

Forskerne