Tema: Vold og overgrep

Sexual assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample

Brunes, A., & Heir, T. (2018). Sexual assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open, 8(6). doi:10.1136/bmjopen-2018-021602

Denne studien viser at blinde og svaksynte er mer utsatt for seksuelle overgrep enn befolkningen for øvrig. Særlig utsatt er personer som har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til synstapet.

Studien er basert på en undersøkelse som er gjort av medlemmer i Norges blindeforbund og en tilsvarende undersøkelse i den generelle befolkningen. 736 blinde og svaksynte har blitt intervjuet.

Hele 17,4 prosent av kvinner med synshemming hadde opplevd noen form for seksuelt overgrep, sammenliknet med 10 prosent av kvinner i den øvrige befolkningen.

Andelen menn som rapporterte om seksuelle overgrep var langt lavere enn for kvinner både blant synshemmede og seende.

Årsaker til økt utsatthet

Mange blinde og svaksynte har lav sosioøkonomisk status. De kan være mer avhengige av andre, og mer utsatt for sosial isolasjon enn seende. Det kan føre til at de blir mer utsatt for overgrep.

Funksjonsnedsettelser som hørselstap, diabetes, epilepsi og reumatiske sykdommer er vanlig hos blinde og svaksynte. Undersøkelsen viser at personer som hadde en funksjonsnedsettelse i tillegg til synstapet hadde høyere risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det å være avhengig av omsorg fra andre kan åpne for nærhet og intimitet som kan utnyttes av en overgriper. En tidligere norsk studie har vist at ni av ti overgrepsofre med synshemming hadde et nært forhold til overgriperen.

Personer med funksjonsnedsettelser kan også ha lav selvfølelse som følge av stigmatisering og diskriminering. Avhengighet, redsel for å bli alene og en følelse av mindreverd kan føre til at noen blir værende i voldelige forhold.

Utsatthet varierer med alder

Den største forskjellen mellom synshemmede og seende kvinner fant forskerne i aldersgruppen 36-50 år. Her oppga 25,7 prosent av synshemmede kvinner at de hadde opplevd overgrep, mot 11,4 prosent av de seende kvinnene.

I og med at undersøkelsen spurte etter opplevde overgrep gjennom hele livet, og ikke bare i en kortere, nylig periode, forventet forskerne høye kumulative tall for gruppen over 51 år. Her var tallene imidlertid lavere enn i den yngre aldersgruppen: 16 prosent av de synshemmede kvinnene oppga å ha opplevd overgrep. Forskerne mener at dette kan ha flere forklaringer: Det kan handle om at man ikke husker overgrep fra yngre år, eller om ulike holdninger til vold. En mulig forklaring kan være at mange kvinner i den eldre gruppen har blitt synshemmet i godt voksen alder, og derfor ikke hadde økt risiko for overgrep i yngre år.

Lavere mestringsevne og livstilfredsstillelse hos utsatte

Synshemmede som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep hadde mindre tro på egen mestringsevne enn de som ikke hadde opplevd overgrep. De var også mindre tilfredse med livet i sin helhet.

Etter det forskerne kjenner til, er dette den første studien som ser på konsekvensene av seksuelle overgrep mot blinde og svaksynte. At slike overgrep påvirker psykisk helse er imidlertid velkjent fra forskning på befolkningen for øvrig. Traumer som voldtekt og andre påtvungne seksuelle handlinger kan gi store konsekvenser for en rekke områder i livet. Den utsatte kan endre syn på seg selv og andre, og kan utvikle stressreaksjoner som unnvikelse, selvbebreidelse og lav selvfølelse.

Data fra telefonintervju

Studien er basert på telefonintervjuer med blinde og svaksynte, hvor de ble spurt om seksuelle overgrep, definert som voldtekt, forsøk på voldtekt eller å bli tvunget til å gjennomføre seksuelle handlinger mot egen vilje. Respondentene fikk også spørsmål om mestringsevne og hvor tilfredse de var med livet. 736 personer besvarte undersøkelsen (61 prosent av de som ble oppringt).

Forskerne ønsket å ha sammenlignbare tall med befolkningen for øvrig. Et representativt utvalg av befolkningen fikk derfor tilsendt et spørreskjema i posten, med tilsvarende spørsmål som utvalget av blinde og svaksynte. Dette resulterte i 1792 besvarelser (36 prosent av de som ble kontaktet).

Man kan anta at det er lettere å besvare et spørreskjema om vold og overgrep enn å fortelle om overgrep i et telefonintervju. Det er derfor mulig at det er enda større forskjell i antall overgrep mellom synshemmede og seende enn denne undersøkelsen viser.

Tiltak er nødvendig

De høye tallene for overgrep mot synshemmede viser at det bør gis særlig oppmerksomhet til denne gruppen i det forebyggende arbeidet mot vold. Kunnskap må inn i utdanningsløp for de profesjonene som kommer i kontakt med synshemmede.

Svært få synshemmede anmelder overgrep. Det viser at rettsikkerheten for denne gruppen må styrkes.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil