Aktuelt

Depresjon er svært utbredt blant synshemmede

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming også har andre funksjonsnedsettelser som er utsatt for depresjon, sier forsker Audun Brunes.

Brunes er forsker ved NKVTS og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte. Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.

14 prosent er alvorlig deprimerte

– Det er særlig i de yngste aldersgruppene man finner dem som er mest utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes.

Undersøkelsen avdekket et stort og udekket behov for helsehjelp. Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager, deriblant plager knyttet til depresjon, at de ønsket henvisning til psykolog.

Lite kunnskap om dem som er født blinde eller svaksynte

I Norge har rundt 320 000 mennesker et synstap som det ikke er mulig å korrigere med briller eller linser. Av disse er 80 prosent over 50 år.

–I denne studien har vi, takket være et godt samarbeid med Norges Blindeforbund, fått med mange som er født blinde eller svaksynte, eller som har mistet synet i ung alder. Det gir oss viktig, ny kunnskap om unge synshemmede, sier Brunes.

Samfunnet er tilpasset seende

– Evnen til læring og omstilling er høyest tidlig i livet. Det forklarer trolig hvorfor de som er født med synstap eller mister synet de første leveårene mestrer tilværelsen lettere enn dem som mister det senere i livet, sier Brunes som også påpeker andre faktorer som bidrar til depresjon hos blinde og svaksynte.

– Ensomhet, liten sosial støtte og det å ha vært utsatt for mobbing, vold eller overgrep, øker sannsynligheten for depresjoner. Dette er viktige forskningsfunn, spesielt fordi resultater fra samme forskningsprosjekt viser at disse risikofaktorene er mye vanligere blant blinde og svaksynte enn seende, sier Brunes.

Dobbelt så ofte utsatt for overgrep

Overraskende mange deltakere svarte nemlig at de synes det var vanskelig å komme i kontakt med andre mennesker. 60 prosent savner nære relasjoner og 40 prosent følte seg ekskludert fra sosiale nettverk.

De som stod utenfor arbeidslivet eller hadde andre funksjonstap i tillegg til synstapet var særlig rammet av ensomhet. Opplevelsen av mobbing var også langt vanligere. Det samme var vold og overgrep hvor synshemmede var utsatt dobbelt så ofte som seende. Et flertall av de som var blitt mobbet mente mobbingen hadde sammenheng med synshemningen.

En negativ spiral

Undersøkelsen peker på at blinde og svaksynte utgjør en minoritet i samfunnet som opplever isolasjon, diskriminering og stigmatisering.

– Gjentagende opplevelser av ekskludering eller negative livshendelser gjør ofte mennesker passive og maktesløse. Denne maktesløsheten leder mange inn i en negativ spiral, og resulterer i mer isolasjon, ensomhet og depresjon, forklarer Brunes som understreker at bedre tilrettelegging og integrering av blinde og svaksynte i samfunnet bør være en sentral del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Les mer

Denne forskningen er gjort under EU-prosjektet «European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation» og er delvis finanisert av Norges Blideforbund.