Aktuelt

Fortsatt fokus på kjønnslemlestelse

I anledning den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse er det viktig å minne om behovet for kunnskapsutvikling og kontinuerlig forebygging.

Dette er en meningsytring skrevet av forsker Elise Johansen og Mai Mahgoub Ziyada.

Det er viktig at vi opprettholder og styrker arbeidet både for å sikre helseomsorg og forebygging i Norge mange år fremover.

De to viktigste budskapene for 2023 er:

1. Mange jenter og kvinner har udekket behov for helsehjelp

Derfor må

  • eksiterende helsetilbud styrkes og utvides.
  • kompetansen i helsetjenestene sikres, i grunn- og etterutdanning.
  • kommunikasjon forbedres for å sikre likeverdig tilgang til helsehjelp.

2. Begrenset nedgang i utbredelse av kjønnslemlestelse i opprinnelseslandene gjør at Norge stadig får nye samfunnsborgere fra disse landene

Derfor må

  • innsats for forebygging opprettholdes og styrkes.
  • kompetansen sikres både innenfor offentlige tjenester og i frivillige organisasjoner.
Ragnhild Elise Johansen forsker på kjønnslemlestelse hos NKVTS
Ragnhild Elise Johansen forsker på kjønnslemlestelse ved NKVTS

Det er nå 10 år siden vi beregnet antall jenter og kvinner som trolig er utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til Norge. Den gang gjaldt det 17 300. Siden den gang har det kommet ytterligere 25 000 jenter og kvinner fra land der kjønnslemlestelse er utbredt, og rundt halvparten av disse fra land med høy utbredelse. Selv om det er en viss nedgang i utbredelse i opprinnelseslandene, er denne svært begrenset. Vi må derfor anta at vårt nystartede forskningsprosjekt Risiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge vil vise økte tall.

Likeverdig helsehjelp

Det er svært viktig at vi i Norge sikrer at disse får god og likeverdig helsehjelp for plager som kan være forårsaket av ulike typer kjønnslemlestelse, viser vår forskning.  I dag er dette tilbudet langt fra godt nok. Forskning viser at mange jenter og kvinner lever i mange år med til dels alvorlige plager før de får hjelp. Mange fanges ikke opp i helsetjenesten. Flere behov er heller ikke dekket, det gjelder spesielt behov for psykoseksuell rådgivning.

For å sikre at flere får dekket sine behov trenger vi både å styrke og utvide eksisterende helsetilbud, og å sikre kompetanseheving i tjenestene. Ikke minst må tematikken inn på alle relevante fagutdanninger og holdes i live gjennom tilbud om videreopplæring og jevnlig oppdatering.

Fortsatt fokus er viktig

Postdoktor Mai Mahgoub Ziyada

Forskning tyder på at omfanget av kjønnslemlestelse av jenter bosatt i Norge er begrenset, noe som viser at den forebyggende innsatsen er viktig og må videreføres. Men vi vet også at jenter bosatt i Norge har blitt utsatt for slike inngrep, primært under lengre opphold i opprinnelseslandet. Vi vet også at støtten til slike inngrep er størst blant nyankomne. Det er derfor viktig å holde fokus på tematikken, ikke minst for nyankomne. Vi vet også at mange unge jenter fra berørte land frykter risiko for kjønnslemlestelse dersom de skulle bli sendt til lengre opphold i opprinnelseslandet. Og til tross for flere studier av etterlatte her, er det foreløpig ingen som har undersøkt risikoen for kjønnslemlestelse.

Her trenger vi mer kunnskap!

Hilsen Elise og Mai

Kilder