Tema: Vold og overgrep

Risiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Denne studien vil gi oppdatert og godt fundert kunnskap om utbredelse og risiko for kjønnslemlestelse i Norge. Fordi kjønnslemlestelse medfører fysiske, psykiske og seksuelle helseplager, har mange utsatte jenter og kvinner behov for helsehjelp. De som ikke er utsatt må beskyttes fra kjønnslemlestelse og derav følgende helseplager. For at tjenestene skal kunne ivareta utsattes behov for helsehjelp, trenger vi kunnskap om antallet berørte, deres alder, landbakgrunn, type kjønnslemlestelse og dermed type helseplager, og i hvilken kommune de er bosatt. Tilsvarende trenger forebyggende tjenester å vite antallet som er i risiko, hvem de er, hvor de bor og hvilke faktorer som hindrer eller fremmer risiko for kjønnslemlestelse. Tilsvarende kunnskap fra 2013 er utdatert og bør oppdateres og forbedres med bedre metoder.

 
2022 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Prosjektet er delt i to work packages og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. I første work package vil det først gjennomføres en litteraturstudie for å identifisere faktorer som påvirker holdning og adferd knyttet til kjønnslemlestelse i en migrasjonskontekst. Disse faktorene vil så diskuteres i en faglig ekspertgruppe med brukerrepresentanter. Deretter vil vi sette sammen fire ekspertpanel fordelt på landbakgrunn som gjennom en «Delphi-tilnærming» vil justere listen, og vekte effekten av de ulike faktorene med en total poengsum for alle faktorer på 10, og begrunne dette. Deretter vil de få en oversikt over de andre paneldeltakernes vekting og begrunnelse og mulighet til å justere sin egen. Dette vil gjentas inntil det er nådd tilnærmet enighet innen hvert enkelt panel, basert på en statistisk analyse.
I andre work package vil vi estimere antall utsatte og i risiko, fordelt på type kjønnslemlestelse og bosetting i Norge. Vi vil ekstrapolere tall fra befolkningsstudier om utbredelse i opprinnelseslandene (Demographic Health Survey (DHS) og Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)) på befolkningsdata fra SSB, og kontrollere for effekten av faktorer som påvirker holdning og adferd knyttet til kjønnslemlestelse estimert i første work package. For å ta høyde for endringer i innvandrerbefolkningen vil vi bruke SSB sin befolkningsstatistikk per 1/1 2022 og sist tilgjengelige tall for hvert opprinnelsesland.
Prosjektet vil bidra til bedre imøtekommelse av nylig identifiserte helsebehov, bl.a. psykoseksuell rådgivning. Dette vil føre til bedre fysisk og psykisk helse og dermed livskvalitet for berørte jenter og kvinner og deres familier, og på lang sikt komme samfunnet til gode gjennom økt integrering og samfunnsdeltakelse. Resultatene fra prosjektet er også nyttig for frivillige organisasjoner som arbeider med innvandrerhelse og integrering, og særlig for N.K.S. betydningsfulle innsats med å fremme seksuell og reproduktiv helse blant innvandrerkvinner. Prosjektet vil også imøtekomme rapporteringskravet om kjønnslemlestelse i FNs bærekraftmål. Videre den forbedrede metoden vil være nyttig i andre migrasjonsland.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater