Aktuelt

Uttalelse fra den 10. NFBO-konferansen

Fra 20. – 22. august har praktikere, forskere, frivillige organisasjoner og beslutningstakere fra hele Norden vært samlet på konferanse på Færøyene, i regi av Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO). Tema var ”Barns beste – retorikk eller realitet?”. Her er en uttalelse fra NFBOs styre etter konferansen.

Arbeidet ulike lands myndigheter legger ned for å beskytte barn mot skadelig behandling, debatteres med jevne mellomrom internasjonalt.

I blant kommer det innlegg i media som kritiserer selve grunnlaget for de nordiske landenes arbeid med barns rett til beskyttelse.

NFBO feirer sitt 20-årsjubileum i år. Konferansen er den 10. nordiske konferansen foreningen arrangerer og er en arena for samarbeid, utveksling av kunnskap og erfaringer mellom forskere og faglige aktører på feltet. Foreningens virksomhet legger til grunn FNs konvensjon om barnets rettigheter.

De nordiske landene er foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Lovverket i alle nordiske land innbefatter et totalforbud mot alle former for vold mot barn. Befolkningen i de nordiske landene har liten toleranse for bruk av vold i barneoppdragelsen. De nordiske landene var også blant de første i verden som ratifiserte FNs barnekonvensjon. I løpet av de siste 40 årene har vi sett hvordan barn og unges rettigheter vedrørende vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, blir tydeliggjort og forsterket i alle de nordiske landene.  For eksempel har noen nordiske land inkorporert Barnekonvensjonen i nasjonal lov. Sammenlignet med store deler av resten av verden rapporterer en lav andel av barn og unge i Norden om utsatthet for vold og overgrep. Barnedødeligheten, som følge av vold, er også lav. Dette er en utvikling vi er stolte av og ønsker skal fortsette.

Vi ser med jevne mellomrom at det blir stilt spørsmål i media om våre systemer og prinsipper for arbeidet med å beskytte barn. Kritikken som framføres kan være både relevant og  rettferdig. Vi vet at beslutninger kan tas på sviktende grunnlag. Vi må fortsette å arbeide for systemene som skal sikre at barns rettigheter etterleves, og at rettsikkerheten ivaretas. Vi vil være lydhøre for relevant og rettferdig kritikk for å forbedre den nordiske modellen som har til hensikt å forebygge og forhindre vold mot barn. De grunnleggende prinsippene i denne modellen er barnets beste. De prinsippene skal under ingen omstendigheter undergraves eller forkastes.

I møte med andre lands rettspraksis, normer og vurderinger når det gjelder synet på barn, barndom og oppdragelse kan den ”nordiske modellen” bli oppfattet som å gå  for langt i å bestrebe seg på å forebygge vold, og i det å beskytte og hjelpe utsatte barn. Her står vi fast ved vår overbevisning som ble lagt til grunn da vi dannet foreningen for 20 år siden. Barn har rett til betingelsesløs beskyttelse mot alle former for vold, overgrep og omsorgssvikt. På tross av at våre land, sammenlingnet med andre land i verden, har opparbeidet et sterkt vern som skal sikre dette, sviktes barn alt for ofte. Dette er noe vi kommer til å fortsette å arbeide for i årene som kommer, til alle barn i våre land får sine rettigheter oppfylt: en trygg barndom fri for alle former for vold, overgrep og omssorgssvikt.