Interpersonal violence and health in adolescents: Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents

Stensland, S. (2015). Interpersonal violence and health in adolescents: Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents. (Doktorgradsavhandling).

Hodepine og overvekt er vanlig, forbundet med frafall fra skole og arbeidsliv, og vanskelig å behandle, spesielt om ungdom samtidig strever sosialt, med psykiske problemer eller livsstilsvansker. Forebygging og behandling omfatter i hovedsak livsstilsrådgivning, medikamentell behandling, og noe psykologisk hjelp. Forskerne ønsket å finne ut hvorvidt ekstremt belastende hendelser som vold, seksuelle overgrep og mobbing kan bidra til utvikling, vedlikehold eller forverring av alminnelige helseplager, som hodepine og overvekt hos ungdom. 

I avhandlingen ‘Interpersonal Violence and Health in Adolescents; Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors,
in a population-based cohort of adolescents’ har forskerne vist klare sammenhenger mellom voldserfaringer, hodepine og overvekt blant vanlig norsk ungdom. Fire av ti unge med ukentlig hodepine eller fedme hadde opplevd en eller flere voldshendelser. Det er omtrent dobbelt så mange som blant ungdom med normal vekt eller uten hodepine.  Ungdom utsatt for flere typer vold og overgrep strevde med hyppigere og mer alvorlige fysiske helseplager, som ukentlig eller daglig hodepine, migrene, eller fedme. Psykiske stressreaksjoner og sosiale vansker etter voldshendelser er vanlig. Studien vår tyder på at slike psykiske plager og ensomhet kan være viktige bindeledd mellom voldserfaringer og fysiske helseplager hos ungdom.

For å hjelpe ungdom som strever med fysiske helseplager til mestring av egen hverdag må vi kjenne til hvordan de har det og hva de har opplevd. Det betyr at vi må spørre om psykososiale forhold inkludert vold, seksuelle overgrep eller mobbing. Mange unge som strever med hodepine eller overvekt trenger mer enn en pille eller livsstilsråd. Samordning av helsetjenester for å imøtekomme ungdoms somatiske, psykiske, og sosiale behov kan være viktig.

Forskerne