Fellesfaktorer for PTSD-behandling 

Det kan være forvirrende å lese om flere ulike behandlingsmetoder som alle har forskningsevidens, men som benytter seg av ulike teknikker. I ytterste konsekvens kan man som behandler få for seg at «alt fungerer». I realiteten er det svært mye som er felles for all god PTSD-behandling (Schnyder et al., 2015), og stort sett alle evidensstøttede traumebehandlingsmetodene følger disse prinsippene i behandlingen av PTSD:

(1) God utredning

Behandlingen bør bygge på en god utredning, der det blir kartlagt hva slags traumatiske hendelser du har opplevd og hva slags plager du har. Det anbefales å bruke intervjuer eller spørreskjemaer i denne prosessen, men en grundig klinisk samtale er også svært viktig. Det er viktig at pasienten føler seg hørt og forstått i utredningen, og at grunnlaget for eventuell diagnose blir forklart. Helsedirektoratet har utviklet egne pakkeforløp for kartlegging og utredning.

(2) God relasjon og arbeidsallianse

Behandler og pasient må sammen jobbe for å få en god og trygg relasjon, som gjør det mulig å snakke om svært skremmende, skamfulle og overveldende temaer. Det er viktig at behandler er ikke-dømmende, viser empati og er ivaretakende. For å få hjelp med PTSD er det viktig å snakke om ting som man ellers gjerne unngår å tenke på og snakke om. Dette er ofte vanskelig i begynnelsen, men blir som oftest lettere etter hvert med hjelp av behandler

(3) Psykoedukasjon, rasjonale og behandlingsplan

Behandler bør gi god informasjon om hva PTSD er og hvordan behandlingen er tenkt å hjelpe. Det bør lages en behandlingsplan som skisserer omfang, målsettinger og tiltak i behandlingen. Dette bør følges opp og evalueres underveis i behandlingen. Det er viktig at pasienten føler seg godt informert og involvert i hele behandlingsløpet.

(4) Regulering

God PTSD-behandling er hardt arbeid for både pasient og terapeut! At pasienten opplever sterke følelser av redsel, skam, sorg eller sinne er viktig del av prosessen. Behandler må hjelpe slik at disse følelsene ikke blir for overveldende. Følelsesregulerende teknikker, som grunning, «trygt sted», pusteøvelser eller progressiv avslapping, kan være nyttige.

(5) Eksponering

En av de mest krevende delene av god PTSD behandling for både terapeut og pasient er eksponering for pasientens traumeminner. Noen terapiformer vektlegger at dette skal skje gjennom full og intens innlevelse og gjenfortelling av traumeminnene, mens de fleste evidensstøttede terapiformer for PTSD vektlegger en eller annen form for eksponering for traumeminnene.

(6) Kognitive prosesser og restrukturering

Det å arbeide med hvordan man tenker om seg selv, andre personer og traumehendelsen(e) i seg selv er en sentral del av all god PTSD-behandling. De kognitive tilnærmingene vektlegger selvfølgelig dette i stor grad, mens andre tilnærminger konseptualiserer dette som en del av integrasjonen i traumeminnet etter eksponering.

(7) Emosjoner

Alle evidensstøttede PTSD-behandlinger vektlegger arbeid med emosjoner til en viss grad. Noen fokuserer på pasientens fryktnettverk, eller følelser som skam, skyld, sorg eller tristhet.

(8) Hukommelsesprosesser

Hukommelsesprosesser spiller en sentral rolle i alle evidensstøttede PTSD-behandlinger. Ulike terapimodeller bruker gjerne ulike begreper, men uavhengig av begrepsbruk er reorganiseringen av hukommelsesfunksjoner og det å skape et koherent traumenarrativ et sentralt mål i alle terapiformer.

Tilbake til hovedsiden