Tema: Vold og overgrep

Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester

Planen er utarbeidet på oppdrag av Justis- og politidepartementet som et ledd i Regjeringens handlingsplan ”Vold i nære relasjoner (2004 – 2007). Oppdraget gikk ut på å ”… utarbeide forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester. Opplæringen skal omfatte både samarbeidskompetanse og en felles grunnforståelse om problemområdet vold i nære relasjoner.”

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektdeltakere

  • Jonassen, Wenche

Mål

 

Prosjektets hensikt var å utarbeide forslag til en nasjonal plan for opplæring av ulike faggrupper som arbeider med vold i nære relasjoner for å kunne gi et bedre hjelpetilbud til utsatte og utøvere. Fokus ble primært rettet mot faggrupper innenfor første og annenlinje i de kommunale helse- og sosialtjenestene. Målet for opplæringen var å tilføre faggruppene kunnskap, ferdigheter og trygghet i egen fagutøvelse på temaområdet ”vold i nære relasjoner”. Videre var det et mål at opplæringen skulle gi bedre og mer hensiktsmessig samarbeid mellom fagutøvere på tvers av faggrupper, tjenestetyper og tjenestenivå.

Metode

Planen er utviklet på bakgrunn av gjennomgang av relevante offentlige utredninger og plandokumenter (hovedsakelig norske), evalueringer av opplæringsprogrammer og erfaring fra regionale konferanser. I tillegg har vi innhentet erfaringer fra tverrfaglige opplæringsprogram ved to høgskoler og et kommunalt program som også var evaluert. Samtlige programmer var studiepoengbaserte. Videre ble det innhentet innspill til innhold og rammebetingelser for denne type opplæring fra Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS’er). Behov for handlingskompetanse hos faggruppene var et sentralt element i innspillene. Andre aktuelle dokumenter og planer som ble gjennomgått i forbindelse med prosjektet var: Nasjonal implementeringsplan for grunn-, videre- og spesialistutdanningene, Undersøkelse av kunnskapsnivå hos sisteårsstudenter ved barnevernpedagoger, førskolelærere og lærere ved et utvalg høgskoleutdanninger og et kompetansehevingsprosjekt i regi av Alternativ til vold (ATV) og Senter for krisepsykologi (SFK) om «Barn som lever med vold i familien» (http://www.Bufetat.no).

I notatet foreslås opplæringstiltak som tilpasses tre målgrupper som har forskjellige oppgaver og ansvarsområder: 1) Ledere, 2) Koordinatorer/undervisere og 3) Faggrupper som arbeider direkte med brukere i hjelpetjenestene. Planen beskriver læringsmål, aktuelle temaer og organisering av opplæringstiltak for disse gruppene. Samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser, bedre koordinering av tiltak og ulike forståelsesperspektiver er sentrale temaer i opplæringen. I planen foreslås at det at temakunnskap (om vold), handlingskunnskap og samarbeidskunnskap gis en jevnbyrdig og tidsmessig lik fordeling i opplæringen.  

 “Vold i nære relasjoner” er et temaområde som dekker mange utsatte grupper og utøvere, voksne og barn. Temaet representerer et bredt kunnskapsfelt som er i stadig utvikling.

 

Publikasjoner

Saur, R. (2007). Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante helsetjenester. (Notat 3/2007).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater