Tema: Vold og overgrep

Hva kommer det av at så mange kvinner og menn ikke anmelder ektefelle eller partners bruk av fysisk makt, og trusler om bruk av fysisk makt, til politiet?

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

  • Grøvdal, Yngvil

    Grøvdal, Yngvil

    Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studier viser at bare omkring en fjerdedel av kvinner og menn som utsettes for bruk av fysisk makt, trusler, trakassering og andre integritetskrenkende handlinger fra ektefelle eller partner, anmelder dette til politiet. Det er første gang at spørsmålet om hvorfor det er slik studeres spesielt i Norge. Kunnskapen vi har om dette så langt, er i hovedsak fremkommet i studier der hovedproblemstillingene har vært andre. Forskere ved NKVTS, som i 2014 publiserte en større studie om utsatthet for vold og voldtekt i den norske befolkningen traff dessuten dårlig med kategoriene som skulle gi svar på hvorfor mennesker unnlater å anmelde. Over halvparten av dem som svarte på dette oppga «andre grunner», en kategori vi ikke kjenner innholdet i. Formålet med denne studien er derfor å skaffe til veie mer grundig og omfattende kunnskap om grunner til ikke å anmelde.

Delmål

Vi ønsker også å utforske forhold som deltakerne i studien mener måtte ha vært til stede dersom de skulle ha meldt forholdet til politiet. Dessuten vil studien kunne gi muligheter for å lage svarkategorier i fremtidige befolkningsstudier som treffer bedre enn hva tilfellet var i studien fra 2014. 

Metode

Undersøkelsen bygger på kvalitative intervjusamtaler, der kvinner og menn får mulighet til å fortelle om sine erfaringer med partnerens bruk av fysisk makt eller andre integritetskrenkende handlinger, om hvordan de tenkte om dette og om hva som gjorde at forholdet ikke ble anmeldt. 

 

Publikasjoner

Grøvdal, Y. (2019). «Ikke verdt å gå til politiet med»: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2019).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater