Tema: Vold og overgrep

Kartlegging av traumatiske erfaringer og symptomer – En internasjonal valideringsstudie

Målet med studien er å prøve ut et instrument som måler traumeeksponering hos barn og ungdommer samt hvilke posttraumatiske stresssymptomer de har. Grenseverdier for en mulig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) slik den er definert i både ICD-11 og DSM-5 skal også estimeres. Prosjektet er et samarbeid med flere land.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studier viser at mer enn to tredjedeler av barn og unge erfarer alvorlige hendelser som potensielt kan føre til alvorlig posttraumatisk stress. Ofte er det utfordrende for klinikere å spørre om traumatiserende erfaringer og mange får derfor ikke den hjelpen de vil trenge. Å kartlegge barn og unge for traumeeksponering og symptomer på posttraumatiske stress-symptomer er anbefalt som første trinn i å evaluere hvorvidt et barn trenger en traumespesifikk behandling. Det er videre anbefalt at symptomutvikling måles fortløpende gjennom et terapiforløp for å kunne sikre at behandlingen som gis er hjelpsom. Kartleggingsinstrumenter som er lette å administrere, som er tilpasset barns utviklingsnivå, og som fanger opp klinisk signifikante symptomer på posttraumatisk stress (PTSS) og kompleks posttraumatisk stress (KPTSS) er derfor nødvendig. Målet med denne studien er derfor å utprøve og validere et selvrapporterings instrument for barn og unge som fanger opp traumeeksponering og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Det skal også utvikles et instrument for foreldre rapportering. Prosjektet er et samarbeid mellom flere land (USA, Tyskland og Norge).

Data samles inn ved norske poliklinikker for psykiskhelsevern for barn og unge (BUP). For a beregne de psykometriske egenskaper ved instrumentet vil det samles inn data fra 100 barn og unge i alderen 7 til 17 som henvises til BUP for behandling og som har vært eksponert for en eller flere potensielt traumatiserende hendelser. Symptomer på depresjon, angst og atferdsvansker vil bli kartlagt. Tilsvarende data blir samlet inn ved klinikker i Tyskland og USA for at instrumentet skal kunne brukes på tvers av land og kulturer. Data vil anonymiseres og analysere ved universitetet i Ulm, Tyskland.

Relabilitet, sensitivitets og spesifisitets analyser vil bli foretatt for å kunne spesifisere sannsynlige grenseverdier for en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De nye kriteriene for kompleks PTSD som er foreslått i det nye ICD-11 diagnose systemet vil også prøves ut.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater