Tema: Vold og overgrep

KBT- behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i nordiske land og Storbritannia

KBT-behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i nordiske land og Storbritannia.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet i dette prosjektet var å lage en oversikt over behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i de nordiske landene og Storbritannia, samt å finne ut av hvordan disse er organisert. På bakgrunn av denne oversikten, og av tidligere gjennomførte kartlegginger av behandlingstilbudet til denne gruppen, ble det utviklet forslag til ulike måter å organisere behandlingstilbudet til barn og unge med problematiske eller skadelig seksuell atferd på. Å tilby god behandling til barn med denne type problematikk er et viktig tiltak for å forebygge videre problematisk utvikling og hjelpe disse barna inn i gode utviklingsløp samt å begrense de negative konsekvensene av de hendelsene som allerede har funnet sted. Prosjektet gir en oversikt over behandlingstilbudene som allerede finnes, de empiriske studiene som er gjort på denne gruppen, de beste tilgjengelige kartleggingsverktøyene og utprøvde behandlingsmodeller.

Delmål

Prosjektet ble gjennomført som en del av et større prosjekt bestående av:

– Kartlegging av behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, som utøver vold og med problematisk eller skadelig seksuell atferd

– Kartlegging av behandlingstilbudet til voksne som utøver vold

Metode

Oppdraget ble utført på følgende måter:

Innsamling av kunnskap fra ressurspersoner med spisskompetanse på dette feltet fra Norge, Norden og Storbritannia.

Det er allerede etablert et kompetanse- og behandlingsnettverk bestående av sentrale kompetansepersoner på behandling av barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Norge. Likeledes finnes det et nordisk nettverk som har hatt nettverksmøte i København i september 2016, hvor både det norske kompetansenettverket og NKVTS deltok. Møtet ble brukt til å samle informasjon om tilbudet i de andre nordiske landene.

For å innhente kunnskapen om behandlingstilbudet og dets organisering i Storbritannia, ble det gjennomført besøk hos sentrale institusjoner og behandlingstilbud. Sentrale institusjoner og kompetansepersoner i Sverige ble også besøkt i forbindelse med prosjektet.

Funnene fra prosjektet formidles i en elektronisk og trykt rapport.

Publikasjoner

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater