Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av Covid-19-pandemien

Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. De opplever å stå i vanskelige arbeidssituasjoner med økt risiko for egen helse i covid-19-pandemien. Kunnskap om hvordan helsepersonell opplever pandemien er viktig for å bedre arbeidsforholdene og sikre beredskap nå, og i fremtidige kriser.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vi gjennomfører nå fjerde datainnsamling, og inviterer all sykehuspersonell fra OUS, Ahus, St. Olavs hospital og UNN til å delta.

Les mer om studien her

I helsepersonellstudien tar vi sikte på å identifisere arbeidsrelaterte faktorer av betydning for helsa til sykehuspersonell –  som potensielle mål for fremtidige intervensjoner. Vi trenger mer kunnskap om arbeidsforhold, behov, og mulige helsekonsekvenser blant personell på sykehus og i prehospitale tjenester som jobber under press i en pandemi.

Delmål

  • kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med covid-19-smittede pasienter under utbruddet
  • undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager
  • identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene

Metode

Studien er en observasjonsstudie av pågående belastende arbeidssituasjoner og stressbelastninger i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater