Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av covid-19-pandemien

Norge er midt i tredje bølge av pandemien, med økt smitte i befolkningen, flere covid-pasienter og strenge smitteverntiltak. Trykket mot sykehusene og prehospitale tjenester øker igjen. Kunnskap om hvordan helsepersonell opplever pandemien er viktig for å bedre arbeidsforholdene og sikre beredskap i lignende kriser og situasjoner i fremtiden.

 

Vi trenger mer kunnskap om arbeidsforhold, behov, og mulige helsekonsekvenser blant personell på sykehus og i prehospitale tjenester som jobber under press i en pandemi. Det er derfor viktig at så mange som mulig deltar i studien for å få et mest representativt bilde av situasjonen.

Denne studien er nå avsluttet. Følg med på denne siden for resultater og analysearbeid. Oppdateres løpende.

 

Hvordan opplever helsepersonell tredje bølge av Covid-19-pandemien?

Helsepersonellstudien følger smittebølgene for å få best mulig kunnskap om hvordan det er å jobbe på sykehus og i prehospitale tjenester under pandemien.

 

I forbindelse med første smittebølge våren 2020 inviterte vi personell ved sykehus og i prehospitale tjenester til å delta i første runde av spørreundersøkelsen på nett. Da smitten økte mot jul inviterte vi til andre runde. Til sammen har over 1500 valgt å dele sine erfaringer av å jobbe på sykehus og prehospitale tjenester under pandemien. Når smitten nå øker igjen inviterer vi til tredje og siste runde i helsepersonellstudien. Den siste mpneden har vi opplevd raskt stigende smittetall i Norge, og antall smittede er på det høyeste nivået som er målt under pandemien. Sykehusene har mange flere Covid-19 smittede pasienter innlagt ved avdelingene og belastningen på helsepersonell har for mange vært stor over tid.

Covid-19-pandemien stiller store krav til helsepersonell på sykehus og i prehospitale tjenester. Her behandles de som blir alvorlig syke av covid-19 med langvarige og krevende tiltak. Samtidig får andre syke behandling og beskyttes mot smitte med strenge smitteverntiltak. Å lykkes med slike krevende arbeidsoppgaver gir mestring og krefter til å tåle press. Arbeid under dårlig tilrettelagte arbeidsforhold med vedvarende høyt stressnivå gir derimot økt risiko for søvnplager, andre helseplager og utmattelse.

Din stemme er viktig

Helsepersonellstudien samler kunnskap om hvordan sykehuspersonell opplever å stå i en langvarig krise over tid. Kunnskap om helsepersonell i sykehus og prehospitale tjenester’s erfaringer gjennom pandemien gir oss helt nødvendig kunnskap for å bedre beredskapen på norske sykehus og ta vare på ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

 

(denne datainnsamlingen er nå avsluttet)

 

 

Eller scan denne QR-koden med mobilkamera for å utføre spørreskjema på mobil.