Tema: Vold og overgrep

Vold og rus – En longitudinell studie

Det synes å være svært god dokumentasjon for at alkoholbruk og alkoholmisbruk har betydning for voldsutøvelse og voldsutsatthet og at alkoholproblemer og alkoholmisbruk kan utvikles etter voldseksponering. Betydningen av illegale rusmidler er uklar og vanskelig forskbar. Det er lite avklart hvilken tidsrekkefølge som er den primære, altså om alkohol primært er en kausal eller utløsende faktor for vold, eller om vold primært er en kausal eller utløsende faktor for alkoholproblemer, eller om alkohol og vold forsterker hverandre i en negativ spiral. Hvilke mekanismer som er avgjørende for at noen utvikler alkoholproblemer etter voldseksponering eller blir voldsutsatt etter alkoholbruk er dårlig forstått (Walsh, Galea, & Koenen, 2012). Longitudinelle studier er nødvendig for å belyse hvordan ulike faktorer forholder seg til hverandre over tid, og hvilke mekanismer som er sentrale for utviklingen.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Den overordnede målsettingen med studien er å etablere kunnskap om forholdet mellom rus og voldsutsatthet over tid hos unge voksne, med et særlig fokus på vold i nære relasjoner. Videre vil studien etablere kunnskap om mekanismer i sammenhengene mellom rus, relasjonsvold, reviktimisering og helse. Denne kunnskapen vil være viktig for utforming av forebyggende tiltak.

Denne studien er en delstudie/oppfølgingsstudie av Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge.

Alle publikasjoner er samlet under Omfangsundersøkelsen.

Internasjonalt samarbeid: Samme som Omfangsundersøkelsen.

 

Metode

I 2013 ble datainnsamlingen i «Vold og voldtekt i Norge» (omfangsundersøkelsen) gjennomført med ca 6500 deltakere i alderen 16-74 år. Høsten 2014 rekontaktet vi et subutvalg av unge voksne deltakere og gjennomførte en oppfølgingsstudie av 500 voldseksponerte og 500 kontroller uten voldseksponering (andre måletidspunkt). Høsten 2016/våren 2017 gjennomførte vi tredje datainnsamling av de samme personene. Dette er således en longitudinell studie av rus og vold.

Publikasjoner

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater