Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Brunovskis, A., Ekornås, B., & Andersen, A. J. (2023). Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2023).

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte i perioden fra 2020 til 2023 den første store undersøkelsen av helse og hverdagsliv i norske veteranfamilier. Det vil si familier der én eller begge foreldre har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner. Det foreligger lite forskning på norske veteranfamilier og denne rapporten vil bidra til økt kunnskap på feltet.

Forskningsbasert kunnskap er viktig for å styrke ivaretagelsen av veteranfamiliene. Det er også relevant for Forsvarets familie- og personalpolitikk generelt. Videre er det viktig at sivile tjenester og institusjoner har tilgang til forskningsbasert kunnskap om veteranfamilier. Dette gjelder ikke minst for å kunne ivareta barna på en god måte. Skole og helsevesen som har kontakt med barn av veteraner, må ha god kunnskap om hva barnas behov kan være for å kunne gi hensiktsmessig tilpasning, oppfølging og ivaretagelse.

Studien har hatt fokus på hvordan veteranene og deres familiemedlemmer opplever egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i utenlandsoperasjoner. Hvilke forhold er det som legger rammene for familienes hverdagsliv i forbindelse med utstasjonering? Hvordan kan veteraner og deres familier på best mulig måte følges opp i forbindelse med deltagelse i utenlandsoperasjoner?

Studien viser en stor variasjon i opplevelsene og erfaringene hos deltagerne i studien. Noen har klart seg svært godt og opplever ikke at de har nevneverdige negative ettervirkninger av deployeringene. Andre familier har opplevd store og
varige belastninger og skadevirkninger og sier at de ikke ville ha tatt de samme valgene om igjen. Andre igjen forteller om et blandet bilde – de har både gode og dårlige erfaringer. Noen av erfaringene har vært verdt det, andre har det ikke. Familiemedlemmer i én og samme familie kan ha også ha veldig ulike opplevelser og følelser knyttet til utenlandsoperasjonene.

Forskerne

  • Andersen, Arnfinn J.

    Andersen, Arnfinn J.

    Forskningsleder / forsker II / dr. polit.

    Vis profil

Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

PDF 1.2MB

Last ned publikasjon
Bestill publikasjonen