Tema: Vold og overgrep

Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA.

Bakgrunnen for studien er et behov for kunnskap om utsatte for seksuelle krenkelser med innvandrerbakgrunn, basert på en antakelse om at disse i mindre grad anmelder og oppsøker hjelp.

Målet med studien har vært å undersøke hva vi vet om utsatthet og hjelpsøkingsatferd i innvandrerbefolkningen og identifisere eventuelle hindringer for hjelpsøking og anmeldelse.

Datamaterialet består av intervju med og skriftlige innspill fra representanter for hjelpeapparat, politi og frivillige organisasjoner, samt forskningslitteratur.

Anja Bredal (NOVA) har ledet prosjektet, mens datainnsamlingen er utført av Margunn Bjørnholt og Nora Starheim Ruud (begge NKVTS). Rapporten er skrevet i fellesskap. Spesialbibliotekar Hege Eriksen Oswald (NKVTS) har bistått med litteratursøk.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har vært oppdragsgiver. 

Les om rapporten på Oslomet sine nettsider.

Last ned rapporten i sin helhet (pdf).

Forskerne