Datainnsamling og personvern

Studien vil gi ny kunnskap om den pågående pandemien i løpet av utbruddet og gi anledning til å sette inn stressreduserende tiltak for kritisk viktig sykehuspersonell. I etterkant av pandemien vil kunnskap fra denne studien gi nødvendig kunnskap for å bedre beredsskap i Norge og internasjonalt for epidemier og pandemier i fremtiden.

 

Studien er en observasjonsstudie av pågående belastende arbeidssituasjoner og stressbelastninger i forbindelse med covid-19-utbruddet. Vi vil samle inn data

  • i starten av pandemien
  • under de mest belastede fasene
  • i etterkant

Studien vil følge helsepersonell gjennom hele pandemien og du vil bli invitert til å delta i tre datainnsamlinger i løpet av pandemien. I tillegg planlegger vi å sende ut inntil 3 korte skjema (inntil 10 spørsmål) dersom situasjonen på sykehusene endrer seg betydelig. Gjennom samarbeid med sykehusene rekrutteres sykehuspersonell som potensielt har behandlingsansvar for covid-19-smittede pasienter.

Det blir benyttet validerte måleinstrumenter så langt det er mulig for å kartlegge situasjonene. I tillegg vil det bli inkludert spørsmål om covid-19-utbruddet basert på forskning fra Kina og Italia og rapporter fra norske helsearbeidere.

Kunnskap om hva helsepersonell opplever under pandemien og hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte er nødvendig for å kunne forbedre arbeidsforhold og sikre tilgang til hjelp og støtte for innsatspersonell i kriser.

Personvern

Data samles inn elektronisk og alle data lagres på server for sensitive data ved Universitetet i Oslo.

Det er frivillig å delta i prosjektet og du kan når som helst, uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke ved å logge deg inn i nettskjema og trekke samtykket. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger.

Sikker lagring

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 31.12.2025. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional Etisk komitee (REK) og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud. Data fra spørreskjema på internett lagres direkte på en sikker forskningsserver (TSD, Tjeneste for sensitive data https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/) ved Universitetet i Oslo. Alle resultater fra undersøkelsen vil anonymiseres før publisering eller offentliggjøring. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektledelsen og to kontaktpersoner i Tjenesten for sensitive data som har tilgang til denne listen.  Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.

Alle resultater fra undersøkelsen vil anonymiseres før publisering eller offentliggjøring. Sykehuset vil ikke vite om du deltar i studien eller få noen informasjon om enkeltpersoner eller mindre grupper ansatte. Det vil da legges særskilt vekt på å sikre anonymitet for deltagerne.

Informert samtykke

Dersom du ønsker å delta, gir du samtykke ved å logge deg inn via MinID.  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke ved å logge deg inn på samme måte og trekke samtykket. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes innen 30 dager. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert. Adgangen til sletting av data kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektledelsen her: (link til studiens nettside på www.nkvts.no eller på sykehusets nettside).

Deling av opplysninger og overføring til utlandet

Covid-19 er en global utfordring. Flere land i EU/EØS, samt USA og Australia er i gang med lignende kartlegginger på sine sykehus. Det vil derfor kunne være aktuelt å samarbeide med forskere i andre land for å utnytte dataene i denne studien godt. Det vil bli søkt om tillatelse til å samarbeide med andre studier dersom dette blir aktuelt. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, men prosjektleder vil sikre at dine opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at kodede opplysninger (data som ikke inneholder direkte identifiserbar informasjon) om belastninger, stress og helseproblemer kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. REK-godkjenning nr 130944.