Tema: Vold og overgrep

En uke med vold 2012. Justisdepartementets voldsmåling 2012

Denne rapporten finnes også på engelsk.

Målingen er den fjerde i sitt slag. Tidligere målinger har blitt gjennomført i 2003, 2005 og 2008. Ved å gjennomføre målingen gjentatte ganger kan vi sammenligne tallene med tidligere målinger og dermed observere eventuelle trender og tendenser.

Målingen er ikke en måling av forekomsten av vold i nære relasjoner i Norge, men en måling av antallet saker som hjelpeapparatet stilles overfor i løpet av en gitt uke. 

Til sammen 2128 saker med vold i nære relasjoner ble registrert i løpet av måleuken. I 2008 var antallet saker 1357.

Ser man antallet registrerte saker opp mot antallet deltakende instanser har det vært en økning siden 2008. Ved forrige måling registrerte hver instans i gjennomsnitt 5,9 saker. I årets måling har hver instans registrert i gjennomsnitt 7,74 saker. Det er en økning på 31 prosent.

Politiet og krisesentrene er de instansene som har registrert flest saker gjennom måleuken. De har også gjennomsnittlig høyest antall saker per instans. NAV er den instansen som har registrert færrest saker. Dette er samme resultat som i 2008.

Helseregion Sør har registrert flere saker enn forventet ut fra befolkningsgrunnlaget. Samtidig har Helseregion Vest registrert færre enn forventet. For de andre helseregionene er antallet registrerte saker stort sett i samsvar med befolkningsgrunnlaget. At Helseregion Sør registrerer flere saker, mens Helseregion Vest registrerer færre saker, er samme resultat som ved målingen i 2008.

I motsetning til tidligere målinger er det ikke lenger kontakt fra den voldsutsatte selv som fører til flertallet av registrerte saker. Henvisning fra andre instanser er nå årsaken til en større andel saker. I 34 prosent har den voldsutsatte selv tatt kontakt mens over 41 prosent av sakene er henvist fra en annen instans.