Perception of threat and safety at work among employees in the Norwegian ministries after the 2011 Oslo bombing

Nissen, A., Nielsen, M. B., Solberg, Ø., Hansen, M., & Heir, T. (2015). Perception of threat and safety at work among employees in the Norwegian ministries after the 2011 Oslo bombing. Anxiety, Stress, & Coping, 28(6), 650-662. doi:10.1080/10615806.2015.1009831

Hvilken betydning har det å være til stede på jobb når arbeidsplassen blir utsatt for et terrorangrep, for følelsen av opplevd trygghet og trussel på jobb i ettertid?

Det blir i denne artikkelen analysert med utgangspunkt i svarene fra 1881 ansatte i 14 departementer. 198 av disse oppgav at de var til stede på jobb da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Analyser viste at de som var til stede på jobb, 9-10 måneder etterpå følte seg mindre trygge og mer truet på jobb, enn kontrollgruppen som ikke var på jobb den dagen. Det gav grunn til å tro at det å være tett på et terrorangrep, i seg selv kunne føre til redusert trygghetsfølelse. 

Men når dataanalysene ble kontrollert for betydningen av å ha posttraumatisk stresslidelse (PTSD), viste det seg at det ikke var tilstedeværelse på jobb den dagen som utgjorde forskjellen. Det var det å ha PTSD, som var sterkt forbundet både med opplevd trussel og opplevd trygghet.

Selv om flere av dem som var på jobb, enn dem som ikke var på jobb da bomben eksploderte, var plaget av PTSD 9-10 måneder etterpå, var også noen av dem som ikke var på jobb plaget av PTSD. Og ikke alle som var til stede under eksplosjonen var plaget av PTSD. Forskernes analyser viste at sammenhengen mellom utrygghet og PTSD, var sterkere enn sammenhengen mellom utrygghet og tilstedeværelse.

Analysene viste også at det var små forskjeller i hvordan kvinner og menn reagerte. Kvinnene følte seg mindre sikre på jobb enn mennene, men fryktet samtidig i mindre grad at et nytt terrorangrep ville ramme deres arbeidsplass.

Alder spilte også en rolle. De eldre arbeidstakerne hadde mindre tilbøyelighet til å frykte at et nytt terrorangrep ville ramme. Men alder hadde ingen påvirkning på følelsen av trygghet. Høyere utdannede fryktet i mindre grad et nytt angrep og følte seg tryggere på jobb enn dem med lavere utdannelse. Personer med lederansvar følte seg tryggere enn dem uten.

Noen av myndighetenes respons på et terrorangrep, for å motvirke den reduserte følelsen av trygghet og økte trusselfølelsen, er å sette inn nye sikkerhetstiltak. Men disse funnene tyder på at for personer med PTSD er opplevd trygghet på jobb kanskje like avhengig av at de får behandling for dette.

Forskerne

 • Heir, Trond

  Heir, Trond

  Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

  Vis profil
 • Nissen, Alexander

  Nissen, Alexander

  Prosjektmedarbeider / Cand. med.

  Vis profil