Aktuelt

Korona: Ledelse av innsatspersonell under krise

Ledelsen i en organisasjon spiller en viktig rolle for ansattes psykososiale helse. Som førstelinjeleder av innsatspersonell under krise kan det være utfordrende å ivareta sine ansatte på en tilstrekkelig måte.

Se vår samleside med råd til ulike grupper: helsepersonell, voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk.

Som leder har du en sentral rolle i organiseringen av arbeidet til de ansatte, slik at avdelingen din kan gi effektiv hjelp til utsatte. Samtidig har du ansvar for å ivareta dine ansatte i en arbeidssituasjon som kan oppleves stressende og krevende for mange. Mange av de samme faktorene som er viktig for å skape gode arbeidsforhold i hverdagen er særlig viktige i krisesituasjoner. God informasjon, omsorg og motivasjon til å yte en ekstra innsats i en krisesituasjon, bidrar til et godt psykososialt miljø også under ekstraordinære omstendigheter.

For å ivareta dine ansatte underveis i krisen kan du gjøre følgende:

Sikkerhet og smittefare kommer først

Noe av det viktigste ledelsen ivaretar under en pandemi er å fremme sikkerhet og hygienerutiner. Innsatspersonell er i en særlig utsatt situasjon, og det er naturlig for mange å kjenne på frykt. Gjennomgå gode rutiner for å minimere smittefare, og prosedyrer ved smitte. At dette er ivaretatt skaper trygghet. De ansatte må få sannferdig og oppdatert informasjon fra sin nærmeste leder.

Rolleklarhet

Som leder av en avdeling eller en ansattgruppe, sørg for å definere arbeidsoppgavene tydelig. En krise kan føre til at avdelingen får nye oppgaver og fordelingen av hvem som skal gjøre hva kan bli uklar. Fordel ansvaret, så alle vet hva de skal gjøre. Tydeliggjør for dine ansatte hva som skal til for å løse oppgavene deres på en tilstrekkelig måte.

Forutsigbarhet

Forutsigbarhet er viktig for at dine ansatte skal oppleve at de mestrer og har kontroll over situasjonen. I en krise kan det være utfordrende å tilrettelegge for dette. Forsøk så godt du kan å avklare hvilke oppgaver den enkelte skal forholde seg til (og hvilke oppgaver som bør nedprioriteres), hvem som skal samarbeide for å løse oppgavene, og hvem de skal rapporteres til.

Vær oppmerksom på dine ansattes reaksjoner

Vær oppmerksom på fysiske og psykiske stressreaksjoner hos dine ansatte. Dette kan blant annet være følelse av håpløshet og overveldelse, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, hodepine, svimmelhet og andre fysiske plager. Hvis du legger merke til at en eller flere av dine ansatte opplever denne typen reaksjoner, er det viktig å finne tid til å snakke med personen. Hør hva de har behov for, og understrek at det er naturlig å føle på stress og utmattelse i krisesituasjoner.

Vær tilgjengelig

Lederstøtte er spesielt viktig under en krise. Dine ansatte har behov for å se deg og vite at du er tilgjengelig. Gi positive tilbakemeldinger og lytt til dine ansatte. Ta deg tid til å spørre hvordan de har det. Skap tid i den hektiske hverdagen (for eksempel ved slutten av dagen/skiftet) til at de kan snakke med deg som nærmeste leder.