Aktuelt

Nytt norsk nettverk for implementeringsforskning

Forskere som jobber med implementering har gått sammen om å danne et norsk nettverk. Initiativtakere er NKVTS, RBUP øst og sør og OUS.

En av våre største utfordringer i helse- og sosialtjenestene er at behandlingsmetoder og intervensjoner som har vist seg å være effektive, ikke tas i bruk. Det betyr at pasienter og brukere ikke tilbys den beste behandlingen. I ytterste konsekvens kan det forverre deres situasjon og hindre bedring, sier Karina Egeland, nyvalgt styreleder for det nylig opprettede NIMP (Nasjonalt nettverk for implementeringsforskning).

Nyetablert

Karina Egeland
Karina Egeland er nyvalgt styreleder for NIMP. Foto: NKVTS, Anne Marie Huck

Internasjonalt er implementering av behandlingsmetoder på dagsorden, og man ser betydningen av god tilrettelegging for å ta nye intervensjoner og metoder i bruk. Implementering beskrives i dag som et nytt forskningsfelt.

Norge har i denne sammenheng ligget bak våre skandinaviske venner. Danmark dannet for eksempel sitt eget nettverk for snart 10 år siden. Først nå kommer Norge etter, sier Egeland.

Siden våren 2019 har en arbeidsgruppe utarbeide grunnlagsdokument og vedtekter for et norsk nettverk. Nasjonalt nettverk for implementeringsnettverk (NIMP) ble stiftet i slutten av november 2020.

Kunnskapsdeling og samarbeid på tvers

Målet med nettverket er tredelt. Det skal sette forskningsbasert implementeringskunnskap på dagordenen, fremme deling av forskningsbasert implementeringskunnskap i norsk kontekst og tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av tjenester.

– Vi vil jobbe for å gjøre implementeringsfeltet bedre kjent. Flere skal få kjennskap til hva som kreves for å få til god implementering av nye metoder og intervensjoner. For å få til det skal vi dele informasjon om nyttige implementeringsressurser og kunnskap fra forskningsprosjekter og aktiviteter som foregår rundt omkring i Norge. Vi skal også skape møteplasser for personer og miljøer som jobber med forskningsbasert implementeringskunnskap i Norge, sier Egeland.

Nyttig med gode strategier

Ved NKVTS pågår det flere, større prosjekter for å innføre nye behandlingsmetoder i tjenestene. Egeland sier de ser nytteverdien av å ha gode strategier for å sikre at innføringen blir vellykket, og at metodene blir brukt rett over tid.

– Vi jobber vi med å innføre kunnskapsbasert traumebehandling i barne- og voksenpsykiatrien og undersøker effekten av en implementeringsstrategi kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI). Denne strategien handler om å involvere ledere i større grad i prosessen, slik at de tar et overordnet ansvar for endringene som må til for å få på plass god implementering over tid, forklarer Egeland.

 

Styret i NIMP Norge består av:

  • Karina Egeland, NKVTS, styreleder
  • Thomas Engell, RBUP, nestleder
  • Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger
  • Cecilie Varsi, Oslo universitetssykehus
  • Marianne Irene Bæver, Lillestrøm kommune
  • Dagfinn Mørkrid Thøgersen, NUBU

Se nettverkets facebookside for mer informasjon.