Aktuelt

Skal forske på behandling for pasienter med psykiske vansker og samtidige ruslidelser

Pasienter med ruslidelser blir ofte ekskludert fra forskningsstudier og får ikke et likeverdig behandlingstilbud. Nå starter OUS og NKVTS et eget prosjekt for å finne ut hvordan denne pasientgruppen best kan hjelpes.

– Dette er en pilotstudie der vi skal prøve ut hvordan en bestemt modell for traumebehandling kan innføres i ruspoliklinikker, etter modell av et annet traumebehandlingsprosjekt vi har gående på NKVTS, sier Mathilde Endsjø, prosjektkoordinator for det nye INTACT-prosjektet. (INTACT står for Integrated Trauma and Addiction Treatment – Integrert behandling av traume- og ruslidelser)

Prosjektet ledes av Kristine Fiksdal Abel ved Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning – «RusForsk», Oslo universitetssykehus (OUS).

 

Lite satsning på ruspasienter

Mathilde Endsjø skal forske på implementering av traumebehandling for pasienter med samtidig ruslidelse

Pasienter med samtidige ruslidelser blir ofte ekskludert fra forskning på psykologisk behandling. Endsjø forteller at det at de ruser seg ofte blir sett på som forstyrrende for behandlingen.

– Med dette prosjektet vil vi forhåpentlig få kunnskap om pasientgruppen med samtidige traume- og ruslidelser, og informasjon som gjør at de kan inkluderes i ordinære studier i fremtiden, sier Endsjø.

Ruspoliklinikkene får om lag 750 henvisninger i året. Opptil 92 prosent av pasientene har opplevd en potensielt traumatiserende hendelse. Ifølge Endsjø har opptil 45 prosent komorbid, altså samtidig posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– For å delta i prosjektet er det ikke et kriterium at pasientene er diagnostisert med PTSD. Det holder at de har hatt traumatiske opplevelser og at de ønsker behandling, sier Endsjø.

 

Opplæring av terapeuter

Høsten 2020 fikk utvalgte terapeuter ved fem ruspoliklinikker under OUS opplæring i traumebehandlingsmetoden EMDR. I tillegg har alle terapeutene ved poliklinikkene fått opplæring i å kartlegge traumer ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAPS og å diagnostisere posttraumatiske stresslidelser.

– I starten vil vi studere hvordan behandlingen foregår i klinikkene per i dag. Vi skal finne ut av hvor mange av pasientene som blir kartlagt med TRAPS, hvor mange av disse pasientene som har PTSD og hvem av dem igjen som får behandling med EMDR, sier Endsjø.

– Vi skal prøve ut hvordan implementering fungerer. Hva er hindringene som gjør det vanskelig å ta EMDR i bruk? Hvilke pasienter får tilbud? Hvordan organiserer terapeutene behandlingen?

Terapeutene som er med i prosjektet får veiledning i bruk av behandlingsmetoden underveis.

 

Også lederne læres opp

Innsamlingen av data baserer seg på fire kilder. Det er spørreskjema fra pasientene, terapeutene og fra deres ledere. I tillegg blir det hentet ut informasjon fra journaler og administrative systemer.

Lederne ved klinikkene får opplæring i implementeringsledelse.

– Fra før er det 10 behandlere i poliklinikkene som er godkjente EMDR-terapeuter. Når de 14 nye terapeutene er opplært, vil det faglige miljøet for behandling med EMDR stå mye sterkere i klinikkene. Da kan nye terapeuter få hjelp og støtte fra de erfarne, og det bygges opp et stabilt fagmiljø som øker sannsynligheten for at behandlingstilbudet vil vedvare over tid, sier Endsjø.

 

En annen type behandling

I dette prosjektet er det kun EMDR som skal implementeres. Endsjø forteller at terapeutene med erfaring i EMDR rapporterer om gode erfaringer og lavere frafall, men at det ikke er eneste grunnen til at det er EMDR som er valgt.

– Mange av pasientene i denne gruppen har kanskje gått til samtaleterapi i årevis. De er lei av å snakke, eller de klarer kanskje ikke benytte seg fullt ut av tilbudet kognitiv terapi gir. Da kan EMDR være en annen inngangsport til behandling.

 

Fører traumebehandling til lavere rusbruk?

– En interessant hypotese vi jobber etter er at traumebehandling for rusmisbrukere, kan bidra til å redusere rusbruken, sier Endsjø.

Hun forteller at mange bruker rus som selvmedisinering mot ulike psykiske vansker.

– Dersom traumebehandlingen gir bedring for de psykiske plagene, forventer vi å se nedgang i rusbruk. Det vil utvilsomt bidra til bedre livskvalitet for pasientene. Vi vet fra før at rusbruk og tidligere traumer øker sannsynligheten for nye traumer, så det er gode grunner til å gi traumebehandling til personer med samtidige ruslidelser, sier Endsjø.

 

 

 

 

Ordliste:

  • INTACT: Integrated Trauma and Addiction Treatment – Integrert behandling av traume- og ruslidelser
  • Komorbid: samtidig forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser hos samme person
  • PTSD: posttraumatisk stresslidelse
  • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Les mer om behandlingsmetoden hos EMDR Norge.
  • TRAPS: Traume- og PTSD-screening, er et kartleggingsskjema for rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelsen av PTSD-symptomer siste måned.