Belastninger

Svært få av deltakerne i denne undersøkelsen hadde vært direkte utsatt for covid-19-smitte. Langt flere hadde opplevd belastninger som følge av smitteverntiltak.

Deltakerne svarte på spørsmål om de hadde opplevd ulike belastninger knyttet til covid-19-utbruddet eller smittevernstiltakene. Tabellen nedenfor (Tabell 1) viser hvilke belastninger som ble rapportert hyppigst. Når det gjelder belastninger knyttet direkte til covid-19, er en vanligste belastningen å være i fysisk nærhet av mennesker i jobben, det vil si være en situasjon der en kanskje ikke kan beskytte seg fullstendig mot smitte. En av fire rapporterer om dette. En av fire er i en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19. Et lite mindretall på 14 % har opplevd covid-19-lignende symptomer, mens 5 % rapporterer at de kjenner noen som er død av covid-19.

Når det gjelder belastninger knyttet til smitteverntiltakene, svarte over halvparten at de har opplevd at viktige begivenheter har blitt avlyst, utsatt eller vesentlig begrenset. Nær halvparten av de spurte hadde i mindre grad kunnet gi omsorg eller hjelp til nærstående som trenger det (for eksempel ikke kunne besøke eldre familiemedlem). Mer enn en tredjedel oppga at de hadde fått utsatt helsehjelp fordi tjenesten ikke har tatt imot pasienter under pandemien.

Belastninger direkte knyttet til covid-19 N = 1 041 Har du vært i fysisk nærhet av mange mennesker i jobben (kunder, pasienter, andre)? 27 % Har du en kronisk sykdom eller helseproblem som gir økt risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (for eksempel kreft, hjertesykdom, diabetes)? 25 % Har du hatt covid-19-lignende symptomer, men ikke bekreftet smitte? 14 % Har du arbeidet med personer i høyrisikogruppe (for eksempel sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie)? 9 % Kjenner du noen som er død av covid-19? 5 % Har du hatt arbeidsoppgaver som innebærer fysisk nærhet til personer med mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon? 5 % Har du hatt nærkontakt med en person som har vært bekreftet smittet av covid-19? 4 % Har du vært bekreftet smittet av covid-19 (har vært testet positivt)? 1 % Har du vært innlagt på sykehus for covid-19-symptomer? 1 % Belastninger knyttet til smitteverntiltak Har viktige begivenheter blitt avlyst, utsatt eller vesentlig begrenset (for eksempel bryllup, begravelse, jubileum, konfirmasjon, ferie)? 66 % Har du i mindre grad kunnet gi omsorg eller hjelp til nærstående som trenger det (for eksempel ikke kunne besøke eldre familiemedlem)? 42 % Har du fått utsatt helsehjelp fordi tjenesten ikke har tatt imot pasienter under pandemien (for eksempel tannlege, fysioterapi, lege)? 37 % Har du unnlatt å oppsøke helsetjenester på grunn av redsel for smitte eller for ikke å belaste helsevesenet? 20 % Har du blitt permittert fra jobb (helt eller delvis)? 10 % Har du fått utsatt planlagt medisinsk behandling (for eksempel operasjon, kreftbehandling)? 7 % Har du fått økonomiske problemer? 5 % Har du fått avbrutt behandling for psykiske helseproblemer på grunn av pandemien? 3 % Har du mistet jobben? 2 %
Tabell 1. Andel som rapporterer belastninger direkte knyttet til covid-19 og smitteverntiltak, i hele utvalget.