Sosial livssituasjon

Personer som hadde dårlig råd i utgangspunktet, eller som ble permittert eller mistet jobben, oppga først og fremst økte økonomiske bekymringer. Enslige var mer bekymret for å bli syke enn utvalget som helhet.

Vi spurte deltakerne om de selv vurderte at de har dårligere råd enn folk flest før pandemien, om de var blitt helt/delvis permittert/hadde mistet jobben og om de bodde alene eller sammen med noen. Det var 13 % (129 personer) som svarte at de hadde dårligere råd enn folk flest, 10 % (109 personer) svarte at de hadde blitt permittert eller hadde mistet jobben, og 22 % (231 personer) svarte at de bodde alene.

Dårlig råd

Deltakerne som fra før pandemien hadde dårligere råd rapporterte totalt sett mer bekymringer knyttet til pandemien sammenliknet med resten av utvalget (se Tabell 4). Når vi ser på typer bekymringer ser vi at de i større grad enn andre svarer at de er bekymret for å miste noen de er glad i, å selv bli alvorlig syk, å ikke få tilgang til medisiner, at helsevesenet kan bli overbelastet, at velferdssamfunnet går til grunne, og at det kommer en ny smittebølge (se Figur 4).

Denne gruppen rapporterte også høyere grad av psykiske plager (angst og depresjon), fysiske smerter, ensomhet, og lavere nivå av livstilfredshet (se Tabell 4). Andel deltakere med betydelige psykiske plager (over terskelverdi) var høyere i gruppen med dårligere råd sammenlignet med resten av deltakerne – 49 % versus 22 % (p < 0.01). En større andel opplevde også søvnproblemer (25 % vs 15 %, p < .01) og selvmordstanker (9 % vs 4 %, p < .01).

Figur 4. Bekymringer knyttet til pandemien blant personer med og uten selvrapportert dårligere råd enn folk flest. Andel som svarer 5–7 på en skala fra 1: ikke bekymret meg i det hele tatt – 7: bekymret meg mye, (*p<0.05, **p<0.01).

 

Tabell 4. Gjennomsnittlig nivå av covid-19-relaterte bekymringer, angst/depresjon, fysiske smerter, ensomhet og livstilfredshet hos deltakere med dårligere råd før pandemien sammenlignet med deltakere med middels eller bedre råd enn folk flest før pandemien. (*p<0.05, **p<0.01).

Permittert/mistet jobben

Deltakere som hadde blitt permittert eller mistet jobben hadde noe mer bekymringer knyttet til pandemien enn andre (Tabell 5 og Figur 5). Ikke overraskende hadde denne gruppen mer bekymring for å miste jobben, og for økonomisk tilbakegang i Norge. De hadde også noe mer psykiske og fysiske plager enn andre, men ikke mer ensomhet eller lavere livstilfredshet (se Tabell 5).

Andel over terskelverdi for angst/depresjon var høyere blant de permitterte enn de ikke-permitterte (37 % vs 25 %, p < 0.01). De hadde også høyere forekomst av søvnproblemer (22 % vs 13 %, p < .01) og selvmordstanker (9 % vs 2 %, p <.01).

Figur 5. Bekymringer knyttet til pandemien blant personer som ble permittert eller mistet jobben under pandemien sammenlignet andre deltakere. Andel som svarer 5–7 på en skala fra 1: ikke bekymret meg i det hele tatt – 7: bekymret meg mye. (*p<0.05, **p<0.01).

 

Tabell 5. Gjennomsnittlig nivå av covid-19-relaterte bekymringer, angst/depresjon, fysiske smerter, ensomhet og livstilfredshet hos personer som ble permittert eller mistet jobben under pandemien sammenlignet andre deltakere. (*p<0.05, **p<0.01).

Enslige

Deltakerne som bodde alene rapporterte stort sett ikke mer bekymringer knyttet til pandemien, sammenliknet med de som bodde sammen med noen (se Figur 6). Men de bekymret seg mer om å selv bli alvorlig syk av viruset, å selv smitte andre, og at velferdssamfunnet går til grunne.

Denne gruppen hadde imidlertid noe høyere grad av psykiske helseplager, fysiske smerter og ensomhet (Tabell 6). De har også noe lavere livstilfredshet. Andel over terskelverdi for angst/depresjon var høyere blant deltakere som bodde alene sammenlignet med de som ikke gjorde det (34 % vs 24 %, p < 0.01). En større andel opplevde også søvnproblemer (22 % vs 12 %, p<.01) og selvmordstanker (7 % vs 2 %, p <.01).

 

Figur 6. Bekymringer knyttet til pandemien blant personer som bor alene, og personer som ikke bor alene. Andel som svarer 5–7 på en skala fra 1: ikke bekymret meg i det hele tatt – 7: bekymret meg mye. (*p<0.05, **p<0.01).

 

Tabell 6. Gjennomsnittlig nivå av covid-19-relaterte bekymringer, angst/depresjon, fysisk smerter, ensomhet og livstilfredshet hos deltakere som bor alene sammenlignet med deltakere som bor sammen med noen. (*p<0.05, **p<0.01).