Tema: Vold og overgrep

Den vanskelige samtalen

Den vanskelige samtalen er et forsknings og utviklingsprosjekt vedrørende metodeutvikling og kompetanseheving når det gjelder målrettede samtaler med barn i barnevernet. Et dialogisk barneperspektiv ligger til grunn for studien som har et naturalistisk design.

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Gamst, Kari Trøften

Hovedmål

Forskning viser at vold og overgrep mot barn er et betydelig samfunnsproblem, og at disse temaene er skjult, hemmeligholdt og underrapportert. Forskning viser også at det kreves god kompetanse for å gjennomføre samtaler med barn om disse temaene, og at det er krevende å tilegne seg slik kompetanse i den forstand at det fører til anvendt kunnskap og handlingskompetanse.

Barnevernet har et stort ansvar og en spesiell mulighet til å få vite noe om barn og unges oppfatninger og virkelighetsbeskrivelser. Tidlig avdekking av alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn vil i et forebyggende perspektiv kunne hindre eller redusere skader. På bakgrunn av dette søker studien både å fremskaffe økt innsikt i metoder for barneintervju anvendt i barnevernfaglig sammenheng, og pedagogiske metoder å implementere disse på.

Studiens mål er å øke barnevernkonsulenters handlingskompetanse når det gjelder å gjennomføre målrettede samtaler med barn i barnevernet. For å oppnå dette er intensjonen å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om metodikk for målrettede samtaler med barn i barnevernet, og en adekvat og effektiv måte å lære bort denne metodikken på.

Metode

En dialogisk samtalemetodikk for barn (DCM) som opprinnelig er utviklet for dommeravhør (Gamst & Langballe, 2004) skal tilpasses samtaler med barn i barnevernet gjennom utprøving i naturlige situasjoner. Implementeringen ligger til grunn for undersøkelse av opplæringsmetodikken.
Kvalitative og kvantitative analyser av 48 samtaler med barn er gjennomført av 12 barnevernkonsulenter. Samtalene er tatt opp på lydfiler og transkribert

Tilleggsinformasjon

Prosjektet intenderer å utvikle undervisningsmateriell for opplæring i barneintervjumetoden.

Det er knyttet 3 masteroppgaver til prosjektet:

  • Barnesamtalen i barnevernet. En studie av barns fortellinger om omsorgssvikt
  • Påliteligheten i barns utsagn, en innholdsanalyse av barnesamtalen i barnevernet
  • Barnesamtalen i barnevernet- hva fører den til?

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom NKVTS og RVTS-Øst, og inngår i forskningsprogrammet ”Oppvekstsvilkår, problematferd og inkludering”, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, under ledelse av professor Edvard Befring.

Publikasjoner

Langballe, Å., Gamst, K., & Jabobsen, M. (2010). Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse,.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater