Tema: Vold og overgrep

En nasjonal forekomstundersøkelse av eldre menneskers erfaring med vold i nære relasjoner -om fysisk, seksuell vold og andre typer overgrep.

Forekomstundersøkelen om eldrevold er en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse om eldre kvinner og menns opplevelse av vold, trakassering og trusler og hvordan dette kan ha sammenheng med helse og livskvalitet. Undersøkelsen kartlegger  eldre utsattes kontakt og erfaring med hjelpeapparat og rettsvesen. Prosjektet tar utgangpunkt i den epidemiologiske undersøkelsen om vold i nære relasjoner ved NKVTS med Siri Thoresen som prosjektleder (Rapport 1/2014), samt to europeiske forekomstundersøkelser om eldrevold.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vi har begrenset kunnskap om vold mot eldre i Norge og det har ikke vært utført noen nasjonale forekomststudier spesielt rettet mot den eldre delen av befolkningen. Eksisterende kunnskap er basert på relativt små og selekterte utvalg. Den gjennomførte epidemiologiske studien (Thoresen & Hjemdal) viste betydningen av å se på vold og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv og pekte på interessante funn i forhold til sårbarhetsfaktorer og helsekonsekvenser ved vold. Dette prosjektet vil undersøke om de samme faktorene også er tilstede i de eldre befolkningsgruppene, men hovedmålet er å undersøke forekomsten av opplevd vold før og etter 65 år. 

 Hovedmålet: 
Kartlegge livstidsprevalens av vold i nære relasjoner i befolkningen som er 66 år eller eldre, opplevd vold før og etter fylte 65 år, samt det siste året.

Delmål

Det er viktig å få kunnskap om eldre voldsofre tar kontakt med hjelpeapparat og rettsvesen og eventuelt hvorfor de ikke ønsker slik kontakt. Denne kunnskapen er nødvendig for å få større fokus på utfordringene knyttet til overgrepsproblematikk i den eldre befolkningen, for utforming av lokale og nasjonale informasjonskampanjer og handlingsplaner og for utvikling av tiltak knyttet til utredning og intervensjon. Myndighetene vil gjennom dette prosjektet få flere holdepunkter for hvordan det forebyggende voldsarbeidet bør rettes inn mot de eldre aldersgruppene.

Delmål:

  • Kartlegge mulige sammenhenger mellom ulike former for vold og overgrep i barndom, voksen alder og i alderdommen.
  • Kartlegge mulige sammenhenger mellom vold i nære relasjoner og psykisk og fysisk helse.
  • Kartlegge sosioøkonomiske forhold, sosial støtte og bruk av helsetjenester og rettsvesen.
  • Sammenligne norske forekomsttall om eldrevold med relevante studier fra Europa

Metode

Studien er en tverrsnittsstudie basert på selvrapportering av opplevd vold og andre typer overgrep. Datainnsamlingen vil skje via et postalt spørreskjema. Et nasjonalt represenativt utvalg på 5000 kvinner og menn i alderen 66 til 90 år og som bor i privat husholdning, vil bli trukket fra Folkeregisteret. Ipsos  vil gjennomføre datainnsamlingen. Den første purringen vil skje via telefon, hvor tilbud om telefonintervju vil bli gitt.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er en del av Voldsprogrammet. Prosjektet er godkjent av NSD.  

Publikasjoner

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2016).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater