Tema: Vold og overgrep

Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunene oppfyller  sine forpliktelse til å levere helhetlige og tilgjengelige tjenester på feltet vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, i tråd med Krisesenterloven, Istanbulkonvensjonen, offentlige myndigheters aktivitetsplikt og øvrig lovverk.

 
2020 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet er å få mer kunnskap om hvilke muligheter kommunene har til å gi voldutsatte og deres familier den hjelpen de har krav på, og i henhold til eksisterende lovverk. Det kan også synliggjøre hva som kan være til hinder for at kommunene skal gi god nok hjelp, og hva som eventuelt må til for å løse utfordringene til kommunene. Kommunenes praksis og holdninger når det gjelder forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner vil særlig bli sammenholdt med bestemmelsene i krisesenterloven og i Istanbul-konvensjonen.

Metode

Studien har et kvalitativt design. Datagrunnlaget
vil være intervju av ressurspersoner i utvalgte kommuner, rådgivere ved de
regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmord (RVTS) og ressurspersoner
knyttet til frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner eller andre
interesseorganisasjoner. I tillegg vil det bli gjort dokumentanalyse av kommunale
dokumenter, tilsynsrapporter fra fylkesmennene og referater fra politirådene.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Prosjektets bidrag vil inngå som en del av LDOs rapportering til FNs kvinnekomité og som et underlag for LDO til å utvikle et nasjonalt e-kurs til førstelinjetjenesten over hele landet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater