Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Kunst- og Uttrykksterapi (KUT) for nyankomne enslige mindreårige asylsøkergutter ved transittmottak (EXIT – Expressive Art in Transition)

EXIT (Expressive Art in Transition) er et manualisert intervensjon basert på anerkjente kunst og utrykksterapeutiske prinsipper som fremmer personlige ressurser og er kortvarig. Denne modellen bygger på resiliens gjennom ikke-verbale teknikker (i og med at deltagerne er fra forskjellig land i samme gruppe). Intervensjonene starter så tidlig som mulig, dager/uker etter ankomsten til Norge. EXIT bruker alle sansekvaliteter og oppfordrer deltagerne å være tilsted i egen kropp og å fokusere på ferdigheter og gode minner fra hjemlandet samt å tenke på fremtid og å ha ansvar for egen fremtid. Relasjoner er fremmet i gruppen for å motvirke tilbaketrekning og depressive reaksjoner. Da den enkelte asylsøker ikke enda er plassert i sitt permanente mottak, med skolegang og helsetjenester og uten muligheten til oppfølging, er det ikke tilrådelig å fokusere spesifikt på traumatiske hendelser, sorg og savn.  

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektdeltakere

  • Meyer, Melinda Ashley
  • Strandmoen, John-Filip
  • Løken, Liv Berit Nyblin
  • Jakobsen, Marianne

Hovedmål

1. Vil en tidlig intervensjon med gruppebasert kunst og utrykksterapi kunne gi en målbar endring i psykiske symptomer hos enslige mindreårige asylsøkere (gutter)?

2. Vil det kunne påvises forskjeller i tilpasning og funksjonsnivå mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen?

3. Longitudinell oppfølging. 

Delmål

MultiCASI metoden har ikke blitt validert i forhold til psykiatriske diagnoser. For å teste dette er et eget diagnostisk intervju brukt (CIDI) med (n=160) deltagere som gjøres samtidig som med selv rapportering etter tre måneder.

Metode

Studiedesignet er et randomisert, kontrollert forsøk. Intervensjonen varer i 5 uker. Forsøkspersonene randomiseres til to grupper: en gruppe som får EXIT (Expressive arts in transition) og en gruppe som kun mottar det ordinære aktivitets- og helsetilbudet i transittmottaket. Intervensjonsmodellen som skal utprøves er: Expressive Arts In Transition (EXIT) for enslige mindreårige gutter i transittmottak. De enslige mindreårige gutter blir evaluert ved starten av intervensjonen, på slutten etter tre måneder og etter et og to år.

For å kunne teste enslige mindreårige gutter der en høy andel har begrensede lese og skrive ferdigheter er «Multilingual Computer-Assisted-Self-Interview» (MultiCASI) brukt. Denne programvaren er utviklet av «Behandlungszentrum fur Folteropfer Berlin.» Dette bruker en touch skjerm PC hvor selvrapporterings instrumenter kan installeres i forskjellig språk. Alle spørsmål kan besvares ved å trykke på skjermen og både den skriftlige og muntlige versjon vises samtidig. Både spørsmål og svar kan bli gjentatt så mange ganger som nødvendig. Den største fordelen med denne metoden er at den tester alle deltagerne på akkurat samme måte uansett deltagerens leseferdigheter.

Tilleggsinformasjon

EXIT er en terapiform som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket. Terapien har vist seg å være velegnet som behandlingsform for traumatiserte flyktninger. Modellen er utviklet av Meyer DeMott og ble først tatt i bruk ved Brinken Asylmottak i 1991 og deretter videreutviklet ved Fossnes Asylmottak i 1992-1994 (Meyer og Nygård, 1993, Meyer 1995; 1997; 2007).

De kunstorienterte terapiformene kan ha fordeler sammenlignet med rent verbale terapiformer, bl.a. fordi de gjør det lettere å komme i kontakt med og uttrykke avstengte følelser.

Prosjektet innebærer iverksetting av tiltak overfor en gruppe asylsøkere der det er store utfordringer knyttet til både innholdet i det tilbudet som skal gis og til antallet som kommer, og er samtidig en forskningsmessig evaluering av effekten av dette tiltaket. Resultatet vil gi nyttig kunnskap for arbeidet med å implementere tidlige intervensjoner i transittfasen for å forebygge isolasjon, angst og depresjon hos EMA og danne grunnlag for bedre, forskningsbaserte forebyggende tiltak for å redusere psykiske plager blant EM-ungdommer.

Studien vil være den første i sitt slag både i Norge og Europa.

Publikasjoner

Jakobsen, M. (2018). Mental health of unaccompanied refugee minors: A longitudinal study from arrival in Norway to outcome of the asylum procedure. (Doktorgradsavhandling).

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., & Heir, T. (2017). Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment. Transcultural Psychiatry, 54(5-6), 611-625. doi:10.1177/1363461517722868

Jakobsen, M., Meyer DeMott, M. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). The impact of the asylum process on mental health: A longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway. BMJ Open, 7(6). doi:10.1136/bmjopen-2016-015157

Meyer DeMott, M. A., Jakobsen, M., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2017). A controlled early group intervention study for unaccompanied minors: Can Expressive Arts alleviate symptoms of trauma and enhance life satisfaction. Scandinavian Journal of Psychology, 58(6), 510-518. doi:10.1111/sjop.12395

Jakobsen, M., Meyer, M., & Heir, T. (2014). Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylumseeking adolescents in Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 10(1), 53-58. doi:10.2174%2F1745017901410010053

Meyer DeMott, M. A. (2014). Chapter 6:Breaking the Silence:Expressive Arts as Testimony. In E. Guribye, B. Lie & G. Øverland (Eds.) Nordic work with traumatised refugees: Do we really care (pp. 192-201). Cambridge Scholars Publishing.

Meyer DeMott, M. A. (2014). Gjennomføringsrapport av prosjektet: Kunst- og uttrykksterapi (KUT) for nyankomne enslige mindreårige gutter 15 – 18 år ved ankomst/transittmottak.(2008 – 2014)Expressive Arts in Transition(EXIT).

Vervliet, M., Meyer, M., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & Derluyn, I. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 33-37. doi:10.1111/sjop.12094

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater