Tema: Vold og overgrep

Kvinner og menn som ikke har søkt hjelp etter å ha vært utsatt for bruk av fysisk makt/trusler fra partner

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

  • Grøvdal, Yngvil

    Grøvdal, Yngvil

    Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Å bli utsatt for bruk av fysisk makt fra partner/kjæreste er for mange omfattet av taushet. Vi vet at flertallet av dem som har vært utsatt for trusler om – eller bruk av fysisk makt fra en partner aldri har snakket med offentlige hjelpeinstanser eller frivillige hjelpere om det. Vi ønsker å intervjue kvinner og menn som har slike opplevelser. Hovedmålet i prosjektet er å få kunnskap om hvordan folk opplever og håndterer det å ha vært utsatt for bruk av fysisk makt fra partner og hvordan slike hendelser har påvirket deres daglige liv.

Delmål

Prosjektet kan bidra til en bedre forståelse av situasjonen for mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner. Videre kan prosjektet bidra til utvidet kunnskap og forståelse av menneskers håndtering av vanskelige livserfaringer på tvers av kjønn og sosiale og kulturelle forskjeller. Prosjektet kan også frambringe kunnskap som kan få betydning for hvordan hjelpetilbud utformes for dem som velger å søke hjelp.

Metode

Prosjektet gjennomføres som to delstudier, en studie med individuelle intervju av kvinner og en annen studie med intervju av menn. Det kan også bli aktuelt å benytte fokusgrupper. Det gjøres lydopptak som senere skrives ut som tekst og analyseres. Fortellinger om opplevelse med bruk av fysisk makt, eller trusler om dette, kan også bidra til å belyse spørsmål i en studie om hvorfor så få mennesker anmelder vold i nære relasjoner til politiet. Resultatet av studiene formidles via rapporter og artikler.

Tilleggsinformasjon

Rekrutteringen til prosjektet er avsluttet.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2019).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater