Tema: Vold og overgrep

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

På tross av økt offentlig oppmerksomhet om seksuell vold de siste tiårene, er det fortsatt mangler i den kunnskapen vi har om slik vold i Norge i dag. Dette gjelder særlig for seksuelle krenkelser i nære- eller bekjentskapsrelasjoner.

 
2015 Dette prosjektet er pågående 2022

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Hovedformålet med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om seksuelle krenkelser i nære- eller bekjentskapsrelasjoner, med hovedvekt på utøverperspektiver og hendelsesbeskrivelser. Mange alvorlige, seksuelle krenkelser skjer mellom mennesker som har hatt en relasjon til hverandre før krenkelsen skjedde. Derfor er det viktig å sikre at vi har god kunnskap om denne typen overgrep, og om de som begår dem.

Dette prosjektet skal undersøke selvforståelse og overgrepsforståelse hos menn som har begått seksuelle krenkelser i ulike typer nære- og bekjentskapsrelasjoner. Gjennom kvalitative intervjuer med disse mennene vil vi belyse hvordan de forstår sine egne handlinger, og hva som påvirker og endrer denne forståelsen.

Delmål

Prosjektet vil undersøke selvforståelse og overgrepsforståelse, situasjonelle faktorer, bakgrunnsfaktorer og livsbetingelser, samt motivasjoner, begrunnelser og rasjonaliseringer, hos et utvalg menn som har begått denne typen seksuelle krenkelser.

Metode

Prosjektet vil primært benytte kvalitative metoder. Hoveddelen av datamaterialet vil bestå av semistrukturerte, personlige intervjuer.

Tilleggsinformasjon

Dette prosjektet er en del av Voldsprogrammet, NKVTS’ forskningsprogram om vold i nære relasjoner (2014-2019).

Publikasjoner

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater