Tema: Vold og overgrep

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

På tross av økt offentlig oppmerksomhet om seksuell vold de siste tiårene, er det fortsatt mangler i den kunnskapen vi har om slik vold i Norge i dag. Dette gjelder særlig for seksuelle krenkelser i nære- eller bekjentskapsrelasjoner.

 
2015 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Hovedformålet med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om seksuelle krenkelser i nære- eller bekjentskapsrelasjoner, med hovedvekt på utøverperspektiver og hendelsesbeskrivelser. Mange alvorlige, seksuelle krenkelser skjer mellom mennesker som har hatt en relasjon til hverandre før krenkelsen skjedde. Derfor er det viktig å sikre at vi har god kunnskap om denne typen overgrep, og om de som begår dem.

Dette prosjektet skal undersøke selvforståelse og overgrepsforståelse hos menn som har begått seksuelle krenkelser i ulike typer nære- og bekjentskapsrelasjoner. Gjennom kvalitative intervjuer med disse mennene vil vi belyse hvordan de forstår sine egne handlinger, og supplere forståelsen av denne typen seksuelle krenkelser med kvantitative analyser av datamaterialet samlet inn til NKVTS’ omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner.

Delmål

Prosjektet vil undersøke selvforståelse og overgrepsforståelse, situasjonelle faktorer, bakgrunnsfaktorer og livsbetingelser, samt motivasjoner, begrunnelser og rasjonaliseringer hos menn som har begått denne typen seksuelle krenkelser.

I tillegg vil prosjektet også belyse følgende, mer deskriptive problemstilling: Hva er typiske situasjoner og hendelsesforløp i alvorlige, seksuelle krenkelser i nære relasjoner, og hvilke trekk kjennetegner slike krenkelser? Denne problemstillingen kan belyses ut fra datamaterialet samlet inn til NKVTS’ omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner.

Metode

Prosjektet vil primært benytte kvalitative metoder. Hoveddelen av datamaterialet vil bestå av semistrukturerte, personlige intervjuer.

Tilleggsinformasjon

Dette prosjektet er en del av Voldsprogrammet, NKVTS’ forskningsprogram om vold i nære relasjoner (2014-2019).

Publikasjoner

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social responses in men’s narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater