Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Traumer og voksnes læring: Flyktningers erfaringer med strategier for emosjonell regulering, læring og trivsel.

Flyktninger i norskopplæringen er en deltakergruppe det ennå er forsket lite på, og hvor behovet for mer kunnskap er stort. I denne kvalitative studien vil vi undersøke hvordan traumer påvirker voksne flyktningers læring, og hvordan lærere og andre kan støtte voksne deltakere og elever til å håndtere vonde og vanskelige emosjoner, tanker og atferd slik at de får best mulig utbytte av læresituasjonen. Kunnskapen fra studien kan bidra til bedre tilrettelegging for læring hos traumatiserte flyktninger, og slik fremme den enkeltes muligheter for arbeid og/eller utdanning. Lektor Janita Flem Tomren er doktorgradskandidat og initiativtaker til prosjektet sammen med Ålesund kommune ved Ålesund voksenopplæring. Prosjektet, som er finansiert gjennom NFR's program "Offentlig doktorgrad", er et samarbeid mellom Ålesund kommune, NKVTS og Psykologisk institutt, UiO.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

  • Opaas, Marianne

    Opaas, Marianne

    Forsker II / spes. i klin. psykologi og samfunnspsykologi

    Vis profil

Prosjektdeltakere

  • Kvamme, Marit
  • Tomren, Janita Flem

Hovedmål

Målet med studien er å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet opplever at potensielt traumatiserende hendelser (PTH) påvirker læring og fungering. Videre vil vi undersøke flyktningers erfaringer med egne strategier for å håndtere uhensiktsmessig atferd og vanskelige følelser og tanker, samt hva slags støtte fra lærere og andre som kan medvirke til best mulig fungering og læring.

Metode

Studien er kvalitativ, og omfatter en liten pilotstudie, en hovedstudie som består av dybdeintervjuer med ca. 30 kvinner og menn som deltar eller har deltatt i introduksjonsprogrammet, og et fokusgruppeintervju der 4-6 deltakere diskuterer resultatene fra dybdeintervjuene. Vi vil også benytte spørreskjemaer om tidligere livsbelastninger, symptomer og plager etter PTH (SLESQ-Revised og PCL-5). Kunnskapen fra studien kan bidra til bedre tilrettelegging for læring hos traumatiserte flyktninger, og slik fremme den enkeltes muligheter for arbeid og/eller utdanning.

Tilleggsinformasjon

NFR-prosjekt, program Offentlig PhD

Finansiert av: Ålesund kommune og NFR

Prosjektansvarlig: Ålesund kommune v. Ålesund voksenopplæring,

Doktorgradskandidat: Lektor Janita Flem Tomren

Hun har 75% doktorgradsarbeid, og 25% pliktarbeid for Ålesund voksenopplæring i stipendiatperioden.

Hovedveileder: Marianne Opaas, NKVTS. Biveileder: Nora Sveaass, Psyk. Institutt, UiO.

Janita Flem Tomren skal tilbringe ett år på NKVTS i løpet av sin stipendiatperiode.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater